• Wedstrijdbepalingen Midzomer Regatta

  Benieuwd hoe je gevaren hebt?

  Ga naar de uitslagen
 • Wedstrijdbepalingen Midzomer Regatta

  van april tot half september

  Shrijf je in voor de Woensdag Avond Regatta
 • Wedstrijdbepalingen Midzomer Regatta

  Houd de site in de gaten voor meer informatie

  Midzomerwedstrijd

Let op Startgebied verplaatst

Eerste waarschuwingssein 09:55 uur.

Langebaanwedstrijden ORC-gemeten en SW-klasse 2021

 1. Algemeen

1.1 Deze Midzomer Regatta is een laagdrempelige Langebaan(zeil)wedstrijd van circa 23 mijl voor kajuitjachten, waarbij de wedstrijd professioneel wordt georganiseerd.

 1. Locatie
  • 2.1 De wedstrijd wordt gevaren op het IJmeer en Markermeer vanuit de Marina Muiderzand.
 1. Organiserende autoriteit
  • 3.1 De Midzomer Regatta wordt georganiseerd door WSV Flevomare.
 1. Regels
  • 4.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW).
  • 4.2 Deelnemende schepen moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations for inshore racing cat 4. Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen.
  • 4.3 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de geldende coronaregels van de Nederlandse Overheid. Zie voor de regels: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
  • 4.4 [DP] Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek van een evenements official. Falen om hieraan te voldoen kan wangedrag zijn. Redelijke acties door event officials om COVID-19 richtlijnen, protocols of regelgeving te implementeren, zijn geen onjuiste handelingen of verzuimen zelfs als later blijkt dat het onnodig was.
 1. Wijzigingen in de Wedstrijdbepalingen
  • 5.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt op de website van Flevomare (flevomare.nl) tenminste 24 uur voor de start van een wedstrijd.
 1. De locatie van het wedstrijdcentrum.
  • 6.1 Het wedstrijdcentrum is in Regatta Center te Muiderzand (RCM) en is geopend als volgt:
   • vrijdag 02 juli van            00 tot 22.00 uur
   • zaterdag 03 juli van            30 tot 08.30 uur  en 17.00 tot 18.00 uur
  • 6.2 Het RCM is tevens de locatie waar het walprogramma plaats zal vinden.
 1. Mededelingen aan de deelnemers
  • 7.1 Mededelingen aan alle deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord aan de buitenzijde van het Regatta Office (RCM) en op de website flevomare.nl.
 1. Klassenindeling en Groepsindeling
  • 8.1 Een ORC-klasse, die bij voldoende deelname kan worden gesplitst in Hoog en Laag.
  • 8.2 Een SW-klasse, die bij voldoende deelname kan worden gesplitst in Hoog en Laag.
 1. Dag en wedstrijdprogramma
  • 9.1 Op zaterdagochtend om 08.00 uur is er een schippersbriefing bij het Regatta Center Muiderzand.
  • 9.2 De Midzomer Regatta bestaat uit een langebaanwedstrijd van circa 23 mijl.
  • 9.3 Er zal worden gestart in maximaal vier startgroepen. De indeling van de startgroepen zal worden gepubliceerd of de website (flevomare.nl) en op het mededelingen bord. De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd zal zijn om 09:55. Luister uit op VHF-kanaal 13 voor extra informatie.

 

  • 9.4 Vloot-indeling en eerste waarschuwingssein:

Klasse

Klassenvlag

Eerste Waarschuwingssein

Startsein

SW-klasse HOOG

Cijferwimpel 1

09:55 uur

10:00 uur

SW-klasse LAAG

Cijferwimpel 2

10:00 uur

10:05 uur

ORC-klasse HOOG

Cijferwimpel 3

10:05 uur

10:10 uur

ORC-klasse LAAG

Cijferwimpel 4

10:10 uur

10:15 uur

  • 9.6 Deelnemers zijn verplicht tijdens de wedstrijd de klassenvlag in de achterstag te voeren. Bij afwezigheid van een achterstag dienen zij de klassenvlag in het stuurboord want te voeren. Deelnemers dienen hun klassenvlag zelf aan te schaffen.
  • 9.7 Deelnemers kunnen worden verplicht om startnummers te voeren indien unieke zeilnummers ontbreken.
  • 9.8 Na afloop van de wedstrijd is er, vanaf 17:00 uur een steigerborrel.
  • 9.9 Aansluitend hieraan bestaat de gelegenheid om deel te nemen aan de Barbecue.

10 [NP] Stuurautomaat

  • 10.1 Voor two-handed en single-handed ingeschreven deelnemers is het gebruik van de stuurautomaat toegestaan, dit wijzigt RvW 52.

11 Banen

  • 11.1 De merktekens van de baan zijn bestaande navigatiebetonning dan wel sportboeien.
  • 11.2 De tekening in bijlage A toont de baan en bij benadering de hoeken tussen de rakken. Bijlage B toont de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.
  • 11.3 Als vlag S wordt getoond bij een merkteken dat gerond moet worden, wordt de baan daar afgekort. Zie RvW 32.2a.
  • 11.4 Boten, die de baan niet correct varen, kunnen door het wedstrijdcomité zonder verhoor worden uitgesloten (= DSQ). Dit wijzigt RvW 63.1.
  • 11.5 De banenkaart is ook te downloaden via de website flevomare.nl.

12 Wedstrijdgebied en start- en finishgebied

  • 12.1 Er wordt gestart ten noorden van de strekdam van Pasmpushaven (zie bijlage A)
  • 12.2 Het startschip is herkenbaar aan de Flevomare vlag en ligt aan de rechterzijde van de startlijn.
  • 12.3 Het wedstrijd gebied is het IJmeer en Markermeer (zie bijlage A)
  • 12.4 Het finishgebied zal zijn ten noorden van de strekdam van Pasmpushaven (zie bijlage A)

13 Merktekens

  • 13.1 Merktekens zijn boeien van de Markermeerbetonning zoals te vinden op Hydrografische Kaart 1810.

14 Gebieden die hindernissen zijn

  • 14.1 De volgende gebieden zijn gedefinieerd als hindernissen: alle door Rijkswaterstaat aangewezen en als verboden gebied gemarkeerde gebieden.

15 De start

  • 15.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26.
  • 15.2 Merktekens startlijn: Een oranje vlag op het startschip en een opblaasbare boei met een oranje vlag. Afhankelijk van de windrichting kan de opblaasbare boei aan SB of BB liggen.
  • 15.3 Het eerste rak gaat voor alle klassen van de start richting Sport J (bijlage A).
  • 15.4 Een boot die later start dan vier minuten na zijn startsein zal zonder verhoor een vermeerdering van de zeiltijd krijgen van 20 minuten. Dit wijzigt RvW A4 en A5.

16 Individuele terugroep

  • 16.1 Te vroeg gestarte schepen (aan de baanzijde van de startlijn op het startsein) worden door het startschip geïdentificeerd en via VHF kanaal 13 bekend gemaakt. Indien zij niet, binnen 4 minuten, terugkeren en opnieuw zijn gestart zal hun zeiltijd met 20 minuten worden vermeerderd.

17 Inkorten van de baan

  • 17.1 De wedstrijdleiding kan de te zeilen baan inkorten bij een boei van de baan.
  • 17.2 De finishlijn is dan de denkbeeldige lijn tussen die boei en het finishschip. Dit kan betekenen dat u de boei aan de andere zijde moet passeren dan aangegeven op de banenkaart. (Meestal bij boeien van de vaargeul).
  • 17.3 Via marifoonkanaal 13 zal bekend worden gemaakt dat de wedstrijd wordt afgekort en
   bij welk merkteken. Dit wijzigt regel 32 (R.v.W).
  • 17.4 Vlag S zal getoond worden bij het te ronden merkteken wat nu als finishlijn dienst doet.

18 De finish

  • 18.1 De finishlijn is gelijk aan de startlijn en moet komende vanaf de laatste boei worden doorzeilt. Merktekens finishlijn: de oranje vlag aan boord van het startschip en een opblaasbare boei met een oranje vlag.

19 Opgeven

  • 19.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet zijn klassenvlag en startnummers weghalen en zijn nationale vlag zetten ten teken dat men niet meer wedstrijdzeilt. Tevens dient de organisatie te worden geïnformeerd.

20 Tijdslimieten

  • 20.1 Boten die, in alle klassen voor langebaanwedstrijden, niet finishen binnen 60 minuten[1] nadat de eerste boot in hun klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.
  • 20.2 Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor verhaal.

21 Scoring en Handicap

  • 21.1 ORC: Time on Time Coastal/Long Distance.
  • 21.2 SW: volgens SW-systeem.
  • 21.3 Voor Flevomare-leden die ook deelnemen aan de WAR 2021 (WoensdagAvondRegatta) telt de Midzomer Regatta mee voor het klassement.

22 Strafsysteem

  • 22.1 Voor alle klassen is regel 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de Eén-Rondestraf.

23 Protesten en verzoeken om verhaal

  • 23.1 Een boot die de bedoeling heeft te protesteren moet altijd de andere boot op de hoogte brengen bij de eerst redelijke gelegenheid. Hij moet direct de rode vlag tonen totdat hij finisht of de wedstrijd verlaat.
  • 23.2 Protesten en verzoeken om verhaal moeten worden geschreven op protestformulieren die verkrijgbaar zijn in het Regatta Office. Protesten en verzoeken om verhaal of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de protesttijdlimiet.
  • 23.3 De protesttijdlimiet is 90 minuten na de finish van de laatste boot in zijn startgroep. Dezelfde protesttijdlimiet is van toepassing op protesten van het wedstrijdcomité en het protest-comité en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt RvW 61.3 en 62.2 
  • 23.4 Mededelingen over protesten zullen op het mededelingenbord bekend worden gemaakt, zo spoedig mogelijk na het indienen van het protest, om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van de protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis te nemen.
  • 23.5 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protest-comité zullen op het mededelingenbord worden bekend gemaakt om deelnemers op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1.b.
  • 23.6 In afwijking van RvW 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk bij het Regatta Office worden ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak, tenzij het protest-comité anders beslist.

24 Uitslag

  • 24.1 Deze uitslag zal tijdens de BBQ worden bekend gemaakt en zal later op de website van Flevomare worden gepubliceerd.

25 Prijzen

  • 25.1 Per klasse zijn er prijzen volgens onderstaand schema:

Schepen per klasse:

     tot 5

   5 tot 9

   10 tot 18

  boven 18

Prijzen:

1

2

3

4

  • 25.2 Prijsuitreiking tijdens of direct na de BBQ.
  • 25.3 Tijdens de prijsuitreiking niet in ontvangst genomen prijzen vervallen na twee weken aan de WSV Flevomare.

26 Veiligheidsvoorschriften

  • 26.1 De veiligheid van het jacht en zijn opvarenden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of diens vertegenwoordiger.
  • 26.2 Leden van de organisatiecommissie zijn bevoegd om voor en na de wedstrijd controles op WB 4.2 uit te voeren.
  • 26.3 Deelnemers mogen onder geen beding de beroepsvaart hinderen of gevaarlijke situaties veroorzaken.
  • 26.4 Conform RvW 42.3 (i) mag/moet de motor worden gebruikt om gevaarlijke situaties met de beroepsvaart te voorkomen, er mag geen voordeel worden behaald.
  • 26.5 Het gebruik van de motor in zijn achteruit is toegestaan om de boot van waterplanten te bevrijden. Motorgebruik mag geen voordeel opleveren.

27 Officiële boten

  • 27.1 Comitéboten zijn herkenbaar aan een witte vlag met het rode logo van WSV Flevomare.

28[NP] Radiocommunicatie

  • 28.1 Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke mededelingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten tijdens de wedstrijden verboden.
  • 28.2 Het wedstrijdcomité zal na de start op VHF-kanaal 13 uitluisteren
  • 28.3 De mededelingen zijn geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal.

29 Dataprotectie

  • 29.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementenlocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

30 Risicoverklaring

  • 30.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.
  • 30.2 Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer het ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruw water, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.
  • 30.3 De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 


Bijlage A: Banenkaart Midzomer Regatta 

wedstrijdbaan midzomerregatta 3 juli 2021


Bijlage B: Boeirondingen

Start

Sport J                 BB

Sport H                SB

EA 2                     SB

Finish


Bijlage C: MZR licht weer baan

Een verkorte baan voor weersomstandigheden met weinig wind. Als deze baan gevaren moet worden dan zal dit tijdens het palaver bekend gemaakt worden.

Start
Sport J BB
EA 2 BB
Finish

[1] Genoemde tijd kan gewijzigd worden o.b.v. aantal inschrijvingen en klasseindeling. Een wijziging wordt gedaan via een mededeling.