Eerste waarschuwingssein 09:55 uur.

Download hier de wedstrijdbepalingen en banenkaart

WB-Midzomer-2023 

Banenkaart-Midzomer-2023

Concept-Wedstrijdbepalingen MzR 2023. Langebaanwedstrijden ORC-gemeten en SW-klasse 2023

Download hier (binnenkort) de Wedstrijdbepalingen: WB-Midzomer-2023

  1. Algemeen 

1.1 Deze Midzomer Regatta is een laagdrempelige langebaan(zeil)wedstrijd van ongeveer 23 mijl voor kajuitjachten.

2. Locatie 

2.1 De wedstrijd wordt gevaren op het IJmeer en Markermeer vanuit de Marina Muiderzand.

3. Organiserende autoriteit 

3.1De Midzomer Regatta wordt georganiseerd door WSV Flevomare.

4. Regels 

4.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW).

4.2 Deelnemende schepen moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations for inshore racing cat 4. Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen.

4.3 [DP] Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek van een evenements official. Falen om hieraan te voldoen kan wangedrag zijn. 

5. Wijzigingen in de Wedstrijdbepalingen

5.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt op de website van Flevomare (www.flevomare.nl) tenminste 12 uur voor het eerste waarschuwingssein van een wedstrijd.

6. Seinen op de wal

6.1 Seinen op de wal zullen worden getoond in de vlaggenmast voor het wedstrijdcentrum.

6.2 Wanneer vlag OW  getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut ‘ vervangen door ‘niet minder dan 60 minuten’ in wedstrijdsein OW.

7. De locatie van het wedstrijdcentrum.

7.1 Het wedstrijdcentrum is in het Palaver (Regatta Center Muiderzand) en is geopend als volgt: 

  • vrijdag 23 juni van 18.00 tot 22.00 uur 
  • zaterdag 24 juni van 07.30 tot 08.30 uur en 17.00 tot 18.00 uur

7.2 Het Regatta Center Muiderzand is tevens de locatie waar het walprogramma plaats zal vinden.

8. Mededelingen aan de deelnemers 

8.1 Mededelingen aan alle deelnemers zullen worden vermeld op de website www.flevomare.nl

9. Klassenindeling en Groepsindeling 

9.1 Een ORC-klasse, die bij voldoende deelname kan worden gesplitst in Hoog en Laag.  

9.2 Een SW-klasse, die bij voldoende deelname kan worden gesplitst in Hoog en Laag.

10. Dag en wedstrijdprogramma 

10.1 Op zaterdagochtend om 08.00 uur is er een schippersbriefing bij het Regatta Center Muiderzand. 

10.2 De Midzomer Regatta bestaat uit een langebaanwedstrijd van circa 23 mijl.

10.3 Er zal worden gestart in maximaal vier startgroepen. De indeling van de startgroepen zal worden gepubliceerd of de website (www.flevomare.nl). De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd zal zijn om 09:55. Luister uit op VHF-kanaal 13 voor extra informatie.

10.4 Vloot-indeling en eerste waarschuwingssein:

KlasseKlassenvlagEerste WaarschuwingsseinStartsein
SW-klasse HoogCijferwimpel 109:55 uur10:00 uur
ORC-klasse 2Cijferwimpel 210:00 uur10:05 uur
SW-klasse LaagCijferwimpel 310:05 uur10:10 uur
ORC-klasse 1Cijferwimpel 410:10 uur10:15 uur

10.5 Deelnemers zijn verplicht tijdens de wedstrijd de klassenvlag in de achterstag te voeren. Bij afwezigheid van een achterstag dienen zij de klassenvlag in het stuurboord want te voeren. Deelnemers dienen hun klassenvlag zelf aan te schaffen.

10.6 Deelnemers kunnen worden verplicht om startnummers te voeren indien unieke zeilnummers ontbreken.

10.7 Na afloop van de wedstrijd is er, (onder voorbehoud) vanaf 17:00 uur een steigerborrel.

10.8 Aansluitend hieraan bestaat de gelegenheid om deel te nemen aan de Barbecue.

11. [NP] Stuurautomaat

11.1Voor two-handed en single-handed ingeschreven deelnemers is het gebruik van de stuurautomaat toegestaan, dit wijzigt RvW 52.

12. Banen 

12.1 De merktekens van de baan zijn bestaande navigatiebetonning dan wel sportboeien zoals nader omschreven in WB 14.1. 

12.2 De tekeningen in bijlage A tonen de banen. De gekozen baan zal tijdens het Palaver en middels een mededeling aan deelnemers gecommuniceerd worden.

12.3 Het is mogelijk dat de gekozen baan verschillend is voor verschillende klassen.

12.4 Het eerste rak zal een upwind rak naar een gele bovenboei zijn. Afhankelijk van omstandigheden kan besloten worden het upwind startrak te laten vervallen. De bovenboei zal door alle boten aan dezelfde zijde gerond moeten worden. Instructies over positie en bakboord/stuurboord ronding van de bovenboei zullen uiterlijk tien (10) minuten voor het waarschuwingssein op VHF kanaal 13 worden gegeven.

12.5 De baan kan zowel linksom als rechtsom worden gevaren. Let op, dit betekent ook dat merkteken tegenovergesteld wordt gerond door boten die linksom en boten die rechtsom varen.

12.6 Als vlag S wordt getoond bij een merkteken dat gerond moet worden, wordt de baan daar afgekort. Zie RvW 32.2a.

12.7 Boten, die de baan niet correct varen, kunnen door het wedstrijdcomité zonder verhoor worden uitgesloten (= DSQ). Dit wijzigt RvW 63.1.

12.8 De banenkaart is ook te downloaden via de website www.flevomare.nl

13. Wedstrijdgebied en start- en finishgebied 

13.1 Het startgebied bevindt zich ten noorden van de strekdam van Pampushaven (zie bijlage A)

13.2 Het startschip is herkenbaar aan de Flevomare vlag en ligt aan de rechterzijde van de startlijn.

13.3 Het wedstrijdgebied is het IJmeer en Markermeer (zie bijlage A)

13.4 Het finishgebied zal zijn ten noorden van de strekdam van Pampushaven (zie bijlage A)

14. Merktekens 

14.1 Merktekens van de baan zijn gele sportboeien dan wel boeien van de Markermeerbetonning zoals te vinden op Hydrografische Kaart 1810.

14.2 Merktekens van de startlijn zijn het startschip aan stuurboordzijde en een gele opblaasboei aan bakboordzijde.

14.3 Merktekens van de finishlijn zijn een gele opblaasboei aan stuurboordzijde en een comitéboot (het oorspronkelijke startschip) aan bakboordzijde.

15. Gebieden die hindernissen zijn

15.1 De volgende gebieden zijn gedefinieerd als hindernissen: alle door Rijkswaterstaat aangewezen en als verboden gebied gemarkeerde gebieden.

16. De start 

16.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 16.2 De startlijn zal liggen tussen de mast met oranje vlag op het comité schip en gele boei.

16.3 Het eerste rak gaat naar een gele bovenboei op een afstand van ongeveer 0,8 mijl.

16.4 Een boot die later start dan vier (4) minuten na zijn startsein zal zonder verhoor een vermeerdering van de zeiltijd krijgen van 20 minuten. Dit wijzigt RvW A4 en A5. 

17. Individuele terugroep

17.1 Te vroeg gestarte schepen (aan de baanzijde van de startlijn op het startsein) worden door het startschip geïdentificeerd en via VHF kanaal 13 bekend gemaakt. Indien zij niet, binnen 4 minuten, terugkeren en opnieuw zijn gestart zal hun zeiltijd met 20 minuten worden vermeerderd. 

18. Inkorten van de baan

18.1 De wedstrijdleiding kan de te zeilen baan inkorten bij een merkteken van de baan.

18.2 De finishlijn is dan de denkbeeldige lijn tussen dat merkteken en de mast met S-vlag op het comitéschip. Dit kan betekenen dat u de boei aan de andere zijde moet passeren dan aangegeven op de banenkaart. (Meestal bij boeien van de vaargeul).

18.3 Via marifoonkanaal 13 zal bekend worden gemaakt dat de wedstrijd wordt afgekort en
bij welk merkteken. Dit wijzigt regel 32 (R.v.W).

18.4 Het comitéschip dat vlag S zal toont is een merkteken van de finishlijn.

19. De finish 

19.1 De finishlijn zal liggen tussen de mast met blauwe vlag op het comité schip en gele boei.

20. Opgeven

20.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet zijn klassenvlag en startnummers weghalen en zijn nationale vlag zetten ten teken dat men niet meer wedstrijdzeilt. Tevens dient het wedstrijdcomité te worden geïnformeerd.

21. Tijdslimieten

21.1 Boten die niet finishen binnen 60 minuten nadat de eerste boot in hun klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.

21.2 Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor verhaal.

22. Scoring en Handicap 

22.1 ORC: Time on Time Coastal/Long Distance. 

22.2 SW: volgens SW-systeem. 

22.3 Voor Flevomare-leden die ook deelnemen aan de WAR 2023 (WoensdagAvondRegatta) telt de Midzomer Regatta mee voor het klassement.

23. Strafsysteem 

23.1 Voor alle klassen is regel 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de Eén-Rondestraf.

24. Protesten en verzoeken om verhaal 

24.1 Een boot die de bedoeling heeft te protesteren moet altijd de andere boot op de hoogte brengen bij de eerst redelijke gelegenheid. Hij moet direct de rode vlag tonen totdat hij finisht of de wedstrijd verlaat.

24.2 Protesten en verzoeken om verhaal moeten worden geschreven op protestformulieren die verkrijgbaar zijn in het wedstrijdcentrum. Protesten en verzoeken om verhaal of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de protesttijdlimiet. 

24.3 De protesttijdlimiet is 90 minuten na de finish van de laatste boot in zijn startgroep. Dezelfde protesttijdlimiet is van toepassing op protesten van het wedstrijdcomité en het protest-comité en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt RvW 61.3 en 62.2

24.4 Mededelingen over protesten zullen op het mededelingenbord bekend worden gemaakt, zo spoedig mogelijk na het indienen van het protest, om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van de protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis te nemen. 

24.5 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protest-comité zullen op het mededelingenbord worden bekend gemaakt om deelnemers op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1.b. 

24.6 In afwijking van RvW 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk bij het wedstrijdkantoor worden ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak, tenzij het protest-comité anders beslist.

25. Uitslag

25.1 Deze uitslag zal tijdens de BBQ  worden bekend gemaakt en zal later op de website van Flevomare worden gepubliceerd.

26. Prijzen  

26.1 Per klasse zijn er prijzen volgens onderstaand schema: 

Schepen per klasse:      tot 5    5 tot 9   10 tot 18  boven 18
Prijzen: 1234

26.2 Prijsuitreiking tijdens of direct na de BBQ.

26.3 Tijdens de prijsuitreiking niet in ontvangst genomen prijzen vervallen na twee weken aan de WSV Flevomare. 

27. Veiligheidsvoorschriften 

27.1 De veiligheid van het jacht en zijn opvarenden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of diens vertegenwoordiger.

27.2 Leden van de organisatiecommissie zijn bevoegd om voor en na de wedstrijd controles op uit te voeren.

27.3 Deelnemers mogen onder geen beding de beroepsvaart hinderen of gevaarlijke situaties veroorzaken. 

27.4 Conform RvW 42.3 (i) mag/moet de motor worden gebruikt om gevaarlijke situaties met de beroepsvaart te voorkomen. Er mag geen voordeel worden behaald.

27.5 Het gebruik van de motor in zijn achteruit is toegestaan om de boot van waterplanten te bevrijden. Motorgebruik mag geen voordeel opleveren.

28. Officiële boten 

28.1 Comitéboten zijn herkenbaar aan een witte vlag met het rode logo van WSV Flevomare.

29. [NP] Radiocommunicatie 

29.1 Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke mededelingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten tijdens de wedstrijden verboden. 

29.2 Het wedstrijdcomité zal na de start op VHF-kanaal 13 uitluisteren 

29.3 De mededelingen zijn geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal. 

30. Dataprotectie

30.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementenlocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

31. Risicoverklaring

31.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

31.2 Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer het ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruw water, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

31.3 De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

Bijlage A. Download hier de Banenkaarten: Banenkaart-Midzomer-2022

Let op Startgebied is in de nabijheid van de Pampus Vluchthaven