Wedstrijdbepalingen WAR 2019. De bepalingen van 2020 worden nog gepubliceerd.

Voorwoord

De Woensdagavond Regatta is een prima gelegenheid om wedstrijd ervaring op te doen.
Na afloop is er gelegenheid in het Regatta Center op Marina Muiderzand voor een hapje,
drankje, praatje en zal de (voorlopige) uitslag bekend gemaakt worden. De definitieve uitslag
vindt u z.s.m. op de website van Flevomare.

Wij vragen de deelnemers voorzichtig te varen, maximaal met elkaar rekening te houden en
onder alle omstandigheden aanvaringen te voorkomen. Wij wensen u goede en sportieve wedstrijden toe.
De wedstrijdcommissie. Wedstrijdbepalingen Woensdagavond Regatta 2019.

1. De van toepassing zijnde bepalingen.
1.1 Deze wedstrijdbepalingen (W.B.) inclusief annexen vormen samen met de standaard
wedstrijdbepalingen, de wedstrijdbepalingen voor de Woensdagavond Regatta 2019
conform regel 89.2 Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (R.v.W.)

2. De locatie van het wedstrijdcentrum.
2.1 Het wedstrijdcentrum is in Regatta Center te Muiderzand.
2.2 De openingstijden zijn op iedere woensdagavond wedstrijd, na de wedstrijd tot 23.00 uur.
2.3 Het start-/finishschip en de wedstrijdleider luisteren uit op marifoonkanaal 13.

3. Inschrijvingen.
3.1 Inschrijving en deelname aan de Woensdagavond Regatta staat open voor leden van
WSV Flevomare. Alleen zelf oprichtende (kiel) zeilboten die voorzien zijn van navigatieverlichting worden toegelaten. De wedstrijdcommissie kan uitzonderingen maken.
3.2 Er kan ingeschreven worden voor:
 SW Klasse (boten zonder geldige ORC meetbrief)
 ORC klasse (boten met een geldige ORC meetbrief)
3.3 Een klasse telt minimaal 6 ingeschreven boten. Bij minder ingeschreven deelnemers kan een klasse samengevoegd worden met een andere klasse.
3.4 Voor deelnemers die zich inschrijven voor de SW zal door de wedstrijdcommissie een (gratis) SW meetbrief worden aangemaakt, opgemaakt uit de door u aangeleverde gegevens via het inschrijfformulier.
3.5 Nadat het inschrijfformulier en het inschrijfgeld is ontvangen door de wedstrijdcommissie zal u als deelnemer ingeschreven worden en wordt u in de uitslag opgenomen.
3.6 Het inschrijfformulier + ORC of SW meetbrief geldt voor de gehele wedstrijdserie.
3.7 Deelnemers die zich inschrijven voor de ORC startgroep moeten ervoor zorgen dat hun meetbrief binnen 14 dagen op internet staat. Deze meetbrief geldt voor de gehele serie. Wanneer na 14 dagen er nog geen geldige meetbrief op internet staat vervallen de behaalde resultaten totdat de ORC meetbrief beschikbaar is.
3.8 Indien er omstandigheden zijn waardoor geen geldige ORC meetbrief kan worden ingeleverd dient dat vóór 1 mei schriftelijk, met opgaaf van redenen, te worden gemeld bij de wedstrijdcommissie.
3.9 Bij wijzigingen van de meetbrief gedurende de wedstrijdserie zal bij een zwaardere rating alle uitslagen via die rating worden berekend. Bij een lichtere rating worden eerdere uitslagen verwijderd.

4. Shorthanded
4.1 Deelnemers kunnen Two-handed inschrijven in ORC en SW, Single-handed is alleentoegestaan in de SW klasse.
4.2 In afwijking van regel 42.1 (R.v.W) is het gebruik van een stuurautomaat door twohanded en single-handed deelnemers toegestaan.
4.3 Single-handed deelnemers in de SW klasse ontvangen een vergoeding van +2 punten op hun handicap.
4.4 Duo-handed deelnemers in de SW klasse ontvangen een vergoeding van +1 punt op
hun handicap.
4.5 Duo-Handed deelnemers in de ORC ontvangen een vergoeding van 1% op hun handicap.

5. Programma van de wedstrijden.
5.1 De Woensdagavond Regatta 2019 wordt iedere woensdagavond gevaren van 10 april t/m woensdag 11 september ( 23-26 wedstrijden ).
5.2 De 1e start zal om 19.30 uur plaatsvinden en vervolgens zoals weergegeven in het startrooster onder Appendix A van deze bepalingen.
5.3 Op 5 juni, 19 juni en 3 juli zal geprobeerd worden per avond twee sprintwedstijden te houden. Hierover zullen apart mededelingen worden gedaan.
5.4 Bij gevaarlijke weersomstandigheden of een windwaarschuwing van 7 Bf of hoger (aangegeven op Teletekst pagina 710 (Ned. 1-2-3) voor het gebied
Marken/Markermeer), zal de wedstrijd voor die avond worden afgelast. Om 17.00 uur wordt dit besluit genomen als deze windwaarschuwing op bovenstaande pagina alsnog aanwezig is.
5.5 Indien de wedstrijd wordt afgelast, zal worden geprobeerd dit op de website te meldenen via marifoonkanaal 13.
5.6 De wedstrijdcommissie/-leider kan altijd op ieder moment een wedstrijd afgelasten, hierop is geen recht op verhaal mogelijk.

6. Wijziging Wedstrijdbepalingen.
6.1 Iedere wijziging in deze Wedstrijdbepalingen zal bekend worden gemaakt Wedstrijd Bepalingen Woensdagavond Regatta 2019 3

7.        Mededelingen aan deelnemers.

7.1         Mededelingen aan deelnemers zullen worden gedaan:

·         na 19.00 uur via marifoon kanaal 13.

·         na afloop van iedere wedstrijd in het Regatta Center.

 

8.        Wedstrijdbepalingen met de banenkaart. 

8.1     De wedstrijdbepalingen met de banenkaart  zijn verkrijgbaar via de website van Flevomare Zie: www.flevomare.nl

 

9.        Start- en finishschepen.

9.1     Start- en finishschepen die per gelegenheid uit de ingeschreven deelnemers

geselecteerd worden, zijn voor die gelegenheid comitéschepen.

9.2     Een deelnemer die geselecteerd is om zich als start- en finishschip te presenteren is verplicht zijn ingeschreven boot daarvoor te gebruiken en mag alleen ruilen met een ingeschreven deelnemer met bijbehorende boot. Afwijken van deze regel is mogelijk doch dient 14 dagen voor datum schriftelijk ter goedkeuring aan de wedstrijdcommissie te worden voorgelegd.

9.3     Wanneer een geselecteerde deelnemer zich niet als start- en finishschip op de afgesproken datum heeft gepresenteerd en ook niet voor vervanging heeft gezorgd zal hij voor die wedstrijd DSQ als score krijgen Deze score zal niet aftrekbaar zijn.

9.4     Een deelnemer die gedurende de wedstrijdserie als start en finish schip dienst heeft gedaan, krijgt als vergoeding voor de gemiste wedstrijd de gemiddelde score van zijn beste 11 wedstrijden.

10.      Uitslag en wedstrijdverklaring (finishbriefje).

10.1 Op basis van de ingeleverde finishlijst zal op het wedstrijdcentrum een voorlopige uitslag worden bekend gemaakt.
10.2 Deze uitslag zal zo snel mogelijk op de website van Flevomare worden gepubliceerd.
10.3 De uitslag zal de volgende dag worden aangepast met behulp van de ingeleverde
wedstrijdverklaringen. Een wedstrijdverklaring is een briefje met daarop geschreven:
1. Naam, bootnaam, start of zeil nummer en de zelf geschatte finishtijd van de
deelnemer.
2. Bootnaam of start / zeilnummer van de boot die voor of na hem finishte.
10.4 Wanneer u de wedstrijdverklaring, vóór het sluiten van het wedstrijdcentrum, heeft
ingeleverd bij de wedstrijdcommissie, heeft u recht op verhaal over de uitslag van de betreffende woensdagavond wedstrijd.
10.5 Deelnemers die geen ligplaats hebben in Marina Muiderzand kunnen hun finishtijd en eerder of later gefinishte deelnemer per SMS, e-mail of andere manieren aan de wedstrijdcommissie melden (voor 23:00 uur).
10.6 Een wedstrijdverklaring is dus niet verplicht maar wel noodzakelijk om de uitslag te kunnen verbeteren.
10.7 Een voorbeeld van de wedstrijdverklaring vindt u op de website van Flevomare. Zie: www.flevomare.nl (wedstrijden => finishbriefje). Deze wedstrijdverklaring moet zelf worden geprint en zal niet meer op het wedstrijdcentrum beschikbaar zijn.

11. Veiligheid.
11.1 De veiligheid van het jacht en zijn opvarenden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of diens vertegenwoordiger.
11.2 De wedstrijden vallen onder Categorie 4 van de World Sailing Offshore Special Regulations. Je kunt die downloaden via:
http://www.sailing.org/documents/offshorespecialregs/index.php . Hierin staan de eisen waaraan schip en uitrusting moeten voldoen.
11.3 Leden van de wedstrijdcommissie zijn bevoegd om voor en na de wedstrijd controles op
regel 11.2 uit te voeren.
11.4 Elk deelnemend schip is verplicht navigatieverlichting te voeren vanaf het voorbereidingssein tot hij is gefinisht.
11.5 Als deelnemers de beroepsvaart hinderen of gevaarlijke situaties veroorzaken kan de wedstrijdcommissie sancties (scorestraf) opleggen.
11.6 Conform RvW art.42.3 (i) mag/moet de motor worden gebruikt om gevaarlijke situaties met de beroepsvaart te voorkomen, er mag geen voordeel worden behaald.

12. Wedstrijdgebied.
12.1 Het wedstrijdgebied is het Markermeer. (Hydrografische kaart 1810)

13. De baan.
13.1 Tussen 19.00 uur tot 19.15 uur wordt de te zeilen baan bekend gemaakt via marifoon kanaal 13.
13.2 Zie Appendix B voor de banenkaart.
13.3 De merktekens van de baan zijn bestaande navigatie betonning boeien bij banen 8 t/m
12 aangevuld met één of twee gele opblaasboeien. Het merkteken ILM is een staak met een vlaggetje of een gele boei

14. Strafsysteem.

14.1 Voor alle klassen is regel 44.1 (R.v.W) gewijzigd. De twee ronden straf is gewijzigd inéén ronde straf.

15. Motorgebruik
15.1 Het gebruik van de motor in zijn achteruit is toegestaan om de boot van waterplanten te bevrijden en aanvaringen met beroepsvaart te voorkomen. Motorgebruik mag geen voordeel opleveren.
15.2 Om gevaarlijke situaties met de beroepsvaart te voorkomen mag ook de motor worden gebruikt, zie artikel 11.6 van deze WB. Motorgebruik mag geen voordeel opleveren.

16. De startlijn.
16.1 De startlijn is de denkbeeldige lijn tussen de boei YM 16 en de mast van het startschip.
Vlakbij het startschip zal een merkteken (ILM) aanwezig zijn. Bij de start mag men niet tussen dit merkteken en het startschip varen. Het merkteken ILM is een merkteken van de startlijn zoals bedoeld in regel 31 (R.v.W.).

17. De start.
17.1 In afwijking van regel 26 (R.v.W.) zal er geen waarschuwingssein worden gegeven.
17.2 In afwijking van regel 26 (R.v.W.) zal volgens onderstaand systeem worden gestart: Voorbereidingssein = 5 min voor de start = 1 x geluidssein + zwaaien nationale vlag. Startsein = start = 1 x geluidssein + zwaaien nationale vlag. Voor dit systeem is gekozen omdat het start / finish schip per gelegenheid uit de ingeschreven deelnemers wordt geselecteerd en dit niet ingericht is om volgens regel 26 (R.v.W.) de start uit te voeren.
17.3 Boten waarvoor nog geen voorbereidingssein is gegeven dienen het startgebied te mijden gedurende de startprocedure van andere klassen.

18. Starttijden en Klassenvlag.
18.1 Zie appendix A voor de starttijden en verplichte klassenvlag per startgroep.
18.2 Het start / finishschip is dat schip die voor anker ligt in de nabijheid van de start / finishlijn.
18.3 Deelnemende boten hoeven zich niet te melden bij het start / finishschip.

19. Individuele en algehele terugroep.
19.1 In afwijking van regel 29.1 en 29.2 (R.v.W.) zal er géén individuele of algemene terugroep plaatsvinden, dit om verwarring en de kans op aanvaringen bij de start te voorkomen.
19.2 Na hun voorbereidingssein mogen schepen zich niet meer bevinden binnen de driehoek gevormd door de startlijn en het 1e
merkteken. Dit wordt gezien als een te vroege start.
19.3 Voor het startsein mogen schepen zich niet bevinden in de driehoek gevormd door
startschip, ILM en 1e merkteken. Dit wordt gezien als een te vroege start. Zie ook

Appendix C.
19.4 Te vroeg gestarte schepen worden door het startschip genoteerd en hun zeiltijd zal met 10 minuten worden vermeerderd. Dit wijzigt regel 30 (R.v.W).
19.5 Te vroeg gestarte schepen kunnen “buitenom” terugkeren om opnieuw te starten (Regel 30.1 van R.v.W. is dus altijd van toepassing) en zo de 10 minutenstraf te ontlopen. (zorg voor getuigen of dat het startschip dit ziet )
19.6 Het startschip bepaalt of een schip te vroeg is gestart. Recht op verhaal is hierop niet van toepassing.

20. De finishlijn.
20.1 De finishlijn is de denkbeeldige lijn tussen de boei YM 16 en de mast van het start- en finishschip.

21. Geen finishschip.
21.1 Indien er door omstandigheden geen finishschip aanwezig is op het moment dat de 1e deelnemer de finishlijn passeert, dan is deze deelnemer verplicht zich als finishschip te presenteren en de finishtijden van de overige deelnemers te noteren.

22. Sluiting van de finish.
22.1 De finish sluit gedurende de hele wedstrijdserie om 22:00 uur.
22.2 Boten die er niet in slagen om de finish voor het sluiten te bereiken ontvangen geenscore voor die wedstrijd.

23. Inkorten van de baan.
23.1 De wedstrijdleider kan de te zeilen baan inkorten bij een boei van de baan.
23.2 De finishlijn is dan de denkbeeldige lijn tussen die boei en het finishschip. Dit kan betekenen dat u de boei aan de andere zijde moet passeren dan aangegeven op de banenkaart. (meestal bij boeien van de vaargeul).
23.3 Via marifoon kanaal 13 zal bekend worden gemaakt dat de wedstrijd wordt afgekort en bij welk merkteken. Dit wijzigt regel 32 (R.v.W).

24. Opgeven.
24.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet zijn klassenvlag en startnummers
weghalen en zijn nationale vlag zetten ten teken dat men niet meer wedstrijdzeilt.

25. Protesten.
25.1 Een boot die de bedoeling heeft te protesteren moet altijd de andere boot op de hoogte brengen bij de eerst redelijke gelegenheid. Hij moet direct de rode vlag tonen totdat hij finisht of de wedstrijd verlaat.
25.2 Protesten moeten worden geschreven op protestformulieren die verkrijgbaar zijn in het wedstrijdcentrum (zie 2.1) en ingeleverd worden bij de wedstrijdleider.
25.3 De protesttijd sluit 1 uur na het sluiten van de finish.
25.4 Zowel het bestuur als de wedstrijdcommissie zijn bevoegd om bij overtreding van artikel 69 (R.v.W.) een protest in te dienen.
25.5 De protesten worden behandeld op donderdag 13 juni en donderdag 12 september in Regatta Center Muiderzand.

26. Reserve

27. Startnummer afmetingen.
27.1 ORC gemeten deelnemers voeren hun ORC (NED) zeilnummer in hun grootzeil of aan de zeereling. Indien zeilen worden gebruikt met afwijkende nummers moet dat schriftelijk aan de wedstrijdcommissie worden doorgegeven.
27.2 Deelnemers zonder geldige ORC meetbrief en zonder zeilnummer in het grootzeilvoeren het toegewezen startnummer aan de zeereling.
27.3 Startnummers moeten in zwarte Arabische cijfers op een witte achtergrond staan.
27.4 Duidelijk op 50 meter afstand afleesbaar. De afmetingen van de cijfers zijn:
 Minimum hoogte: ···25 cm.
 Minimum dikte: ··· 2 cm.
 Minimum afstand tussen de cijfers: 3 cm.

28. Plaats startnummers.
28.1 Indien een deelnemende boot zijn startnummer aan de zeerailing voert dan is deze verplicht zowel aan bakboord als aan stuurboord, daar waar de boot zijn grootste breedte heeft het startnummer, als omschreven in 27.2, te voeren. Wanneer het finishschip uw startnummer niet kan lezen komt u niet in de uitslag voor!

29. Verzekering.
29.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000 per evenement.

30. Ankers.
30.1 Om de veiligheid te bevorderen mogen ankers niet voor de boeg uitsteken.

31. Score.
31.1 Voor de ORC klassen zal op basis van de gezeilde tijd een uitslag worden berekend op basis van Time on Time Offshore.
31.2 Voor de SW klasse zal op basis van de gezeilde tijd een uitslag worden berekend op basis van de SW handicaps.
31.3 Het Lage Punten Scoresysteem zal worden toegepast voor het eindklassement.
31.4 Indien in een klasse minder dan 3 schepen reglementair zijn gefinished, is er voor die klasse geen uitslag en wordt voor die klasse de wedstrijd ongeldig verklaard. (NSF = No Score Flevomare) Deze regel geldt niet als er minder dan 4 schepen zijn gestart.
31.4 De seriescore (eindklassement) van iedere boot is de optelsom van zijn beste 12 scores.

32. Prijzen.
32.1 Voor elke klasse of groep van klassen worden prijzen toegekend.
Aantal ingeschreven jachten: 6-8, twee prijzen
Aantal ingeschreven jachten: 9-12, drie prijzen
Aantal ingeschreven jachten: 13 en meer, vier prijzen
De wedstrijdleiding kan beslissen i.p.v. prijzen een ander soort waardering voor degeleverde prestatie te verzinnen.
32.2 Voor elke klasse of startgroep zal er tevens een wisselprijs beschikbaar zijn.
32.3 Het best geklasseerde jacht overall ontvangt de “Muiderzand wisselprijs”.
32.4 De wisselprijzen blijven eigendom van de vereniging.
33. Prijsuitreiking.
33.1 De prijsuitreiking vindt plaats na het einde van de gehele wedstrijdserie op zondag 6 oktober.

Appendix A:
varen Startgroepen
Klassenvlag
Starttijden
Te baan per startgroep
StartgroepKlassenvlagVoorbereiding seinStartseinBaan van de Banenkaart
ORC 2L19.25 uur19.30 uurA baan
SWJ19.30 uur19.35 uurB baan
ORC 1R19.35 uur19.40 uurA baan

Appendix B:

Banenkaart Woensdagavond Regatta 2019

 

BAAN 1           wind: noord, zuid en zuidwest kort. (8,0 en 6,7 Nm)

A, START—Ym18bb—Ym17sb—SportKbb—YM17bb—M2sb—Ym22sb—Ym20sb—Ym18sb—FINISH

B, START—Ym15sb—SportKbb—M2sb—Ym20sb—Ym18sb—FINISH

 

BAAN 2           wind: noord, zuid en zuidwest lang (8,6 en 7,2 Nm)

A, START—Ym18bb—Ym19sb—SportKsb—Ym17bb—M2sb—Ym22sb—Ym20sb—Ym18sb—FINISH

B, START—Ym17sb—SportKsb—M2sb—Ym20sb—Ym18sb—FINISH

 

BAAN 3           wind: noord, zuid en noordoost kort. (7,6 en 6,4 Nm)

A, START—Ym18bb—Ym20bb—M2bb—YM17sb—SportKbb—Ym19bb—Ym17bb—Ym18sb—FINISH

B, START—Ym18bb—M2bb—SportKbb—Ym17bb—Ym18sb—FINISH

 

BAAN 4           wind: noord, zuid en noordoost lang. (8,6 en 7,2 Nm)

A, START—Ym18bb—Ym22bb—M2bb—Ym17sb—SportKbb—Ym19bb—Ym17bb—Ym18sb—FINISH

B, START—Ym20bb—M2bb—SportKbb—Ym17bb—Ym18sb—FINISH

 

BAAN 5           wind: oost, west, NW, ZO lang (8,9 en 7,8 Nm)

A, START—Ym19sb—SportKbb—P10bb—SportKsb—Ym19bb—Ym17bb—Ym18sb—FINISH

B, START—Ym17sb—SportKbb—P10bb—SportKsb—Ym17bb—Ym18sb—FINISH

 

BAAN 6           wind: driehoek  lang (8,9 en 7,9 Nm)

A, START—YM18bb—Ym22bb—M2bb—YM18bb—YM22bb—M2bb—Ym18sb—FINISH

B, START—Ym22bb—M2bb—YM18bb—YM20bb—M2bb—Ym18sb—FINISH

 

BAAN 7           weinig wind baan. (5,7 en 4,8 Nm)

A, Start—Ym18bb —Ym20bb—Ym22bb —M2bb—Ym20sb —Ym18sb—Finish

B, Start—Ym20bb—M2bb—Ym20sb—Ym18sb—Finish

 

BAAN 8           weinig  wind west. (5,2 en 4,6 Nm)

A, START—Ym19sb—SportKbb—Ym19bb—Ym20sb—Ym18sb—FINISH

B, START—Ym17sb—SportKbb—Ym19bb—Ym20sb—Ym18sb—FINISH

 

BAAN 9           noodbaan, Alle klassen (7,5 Nm)

Start bij IJM16 NW – IJM18 BB – P6-IJM21 SB – P4 BB – P6-IJM21 BB – IJM22 SB – IJM17 BB – IJM18 SB – Finish

 

BAAN 10          noord (8,0 en 6,9 Nm)

A, START—M2sb—Geel2bb—Geel1bb—M2bb—Geel2bb—Geel1bb—M2bb—FINISH

B, START—M2sb—Geel2bb—Geel1bb—M2bb—Geel2bb—M2bb—FINISH

 

BAAN 11          wind: oost en west(9,2 en 7,9 Nm)

A, START—M2sb—Geel1sb—YM14sb—Geel1bb—M2bb—FINISH

B, START—M2sb—Geel1sb—YM16sb—Geel1bb—M2bb—FINISH

 

BAAN 12          wind: oost west kort (7,9 en 6,4 Nm)

A, START—M2sb—Geel1sb—YM16sb—Geel1bb—M2bb—FINISH

B, START—M2sb—Geel1sb—Geel2sb—Geel1bb—M2bb——FINISH

 

BAAN 13          wind: zuid (8,0 en 6,9 Nm)

A, START—M2sb—Geel1sb—Geel2sb—M2sb—Geel1sb—Geel2sb—M2bb—FINISH

B, START—M2sb—Geel1sb—Geel2sb—M2sb—Geel2sb—M2bb—FINISH

 

 

Geel 1 ca:  52˚ 21,53 N  05˚ 03,50 O

Geel 2 ca:  52˚ 21,55 N  05˚ 04,36 O

Download de pdf  (versie 5 april)

Wedstrijdbepalingen WAR 2019 (002)

Let op. Bepalingen voor sprintwedstrijden alleen in onderstaande pdf

Sprintwedstrijden WAR 2019

Appendix C verboden gebied volgens regel 19.3

appendix c verboden gebied flevomare war
flevomare icoon

Sponsoren