Startijden

17 april start de WAR

Het eerste voorbereidingssein is om 19:25 uur.

Wedstrijdverklaring / finishbriefje

Score

ORC: Triple Number Coastal/Long Distance.

De gemeten wind op het windstation van Pampus eiland om 19.30 en om 21.00 zal gebruikt worden voor het bepalen van de gemiddelde wind en dus de toepassing van Low, Medium of High.

  • Low Range (less or equal 9 knots)
  • Medium Range (between 9 & 14 knots)
  • High Range (greater or equal 14 knots

Whatsappgroep WAR

Vul hieronder je mobiele nummer in. Je krijgt dan een link voor de WhatsAppgroep. We hopen zo minder last te hebben van spam.

Wedstrijdbepalingen WAR2024

De Woensdagavond Regatta is een prima gelegenheid om elke week een avond lekker te zeilen, van elkaar te leren en wedstrijdervaring op te doen.
Na afloop is er gelegenheid in Het Palaver (Regatta Center Muiderzand) op Marina Muiderzand voor een hapje, drankje, praatje en zal de (voorlopige) uitslag bekend gemaakt worden. De definitieve uitslag vind je na middernacht op de website van Flevomare.  
Wij vragen de deelnemers voorzichtig te varen, maximaal met elkaar rekening te houden en onder alle omstandigheden aanvaringen te voorkomen.
Wij wensen je goede en sportieve wedstrijden toe.
De wedstrijdcommissie.
 

1. REGELS

1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021 – 2024(RvW).

1.2 Voor two-handed en single-handed ingeschreven deelnemers is het gebruik van de stuurautomaat toegestaan, dit wijzigt regel 52 RvW.

1.3 De wedstrijden vallen onder Categorie 4 van de World Sailing Offshore Special Regulations. Je kunt die downloaden via: http://www.sailing.org/documents/offshorespecialregs/index.php. Hierin staan de eisen waaraan schip en uitrusting moeten voldoen.

 

2. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt op de website van Flevomare (www.flevomare.nl) tenminste 24 uur voor de start van een wedstrijd.

 

3 COMMUNICATIE MET DEELNEMERS

3.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op de website van Flevomare.

3.2 Het wedstrijdbureau bevindt zich in het Regatta Center Muiderzand (Het Palaver) en is geopend na iedere woensdagavondwedstrijd tot 23.00 uur.

3.3 Op het water communiceren het start-/finishschip en de wedstrijdleider met de deelnemers via VHF13.

3.4 De volgende mededelingen zullen door de wedstrijdleider gedaan worden op VHF kanaal 13:

  • De te varen baan
  • Afkorten van de baan
  • Afgelasting van de wedstrijd

De volgende mededelingen zullen door het startschip gedaan worden op VHF kanaal 13:

  • Voorbereidingssein
  • Aftellen voor de start

 

4. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1 Inschrijving en deelname aan de Woensdagavond Regatta staat open voor leden van WSV Flevomare. Alleen zelf oprichtende (kiel) zeilboten die voorzien zijn van werkende navigatieverlichting worden toegelaten. De wedstrijdcommissie kan uitzonderingen maken.

4.2 Er kan ingeschreven worden voor:

SW Klasse        (boten zonder geldige ORC meetbrief)

ORC klasse       (boten met een geldige ORC meetbrief)

Er kan in de ORC enkel full crew of two-handed, en in de SW full-crew, two-handed en single-handed worden ingeschreven. Shorthanded deelnemers krijgen daarvoor een vergoeding beschreven in artikel 20. Indien shorthanded ingeschreven dient de hele serie shorthanded te worden gevaren.

4.3 De ORC zal bij voldoende deelnemers gesplitst worden in twee ORC klassen, A & B, op basis van de rating. Hierbij zal de wedstijdcommissie op basis van de inschrijvingen een grens bepalen die resultaat in twee gelijkwaardige groepen wat betreft aantal deelnemer. Een deelnemer kan bij de wedstrijdcommissie (voor aanvang van de serie) een verzoek indienen tocht in de andere groep ingedeeld te worden.

4.4 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door online registratie op www.flevomare.nl.

4.5 Om deel te kunnen nemen aan een evenement, moet aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldaan zijn en ook de betaling moet voldaan zijn.

4.6 Het is mogelijk gedurende de lopende wedstrijdserie in te schrijven. Reeds verstreken wedstrijden tellen als DNS. De inschrijving dient minimaal 48 uur voor de start van de wedstrijd ontvangen te zijn. 

4.7 Voor deelnemers die zich inschrijven voor de SW zal door de wedstrijdcommissie een (gratis) SW meetbrief worden aangemaakt, opgemaakt uit de aangeleverde gegevens via het inschrijfformulier.

4.8 Het inschrijfformulier & ORC of SW meetbrief geldt voor de gehele wedstrijdserie.

4.9 Deelnemers die zich inschrijven voor de ORC klasse moeten ervoor zorgen dat hun meetbrief binnen 14 dagen na de eerste wedstrijd waaraan ze deelnemen op internet staat. Deze meetbrief geldt voor de gehele serie. Wanneer er na 14 dagen nog geen geldige meetbrief op internet staat vervallen de behaalde resultaten.

4.10 Indien er omstandigheden zijn waardoor geen geldige ORC meetbrief kan worden ingeleverd dient dat voor de eerste start met opgaaf van redenen te worden gemeld bij de wedstrijdcommissie.

 

5 INSCHRIJFGELD

5.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 55,- en bij inschrijving dient een incassomachtiging te worden afgegeven.

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1 De Woensdagavond Regatta 2024 wordt op woensdagavond gevaren van 17 april t/m woensdag 11 september. Tijdens de “bouwvak”vakantie in week 30, 31 & 32 is geen WAR.

6.2 De startijden zijn:

Startgroep

Voorbereiding sein

Startsein

Baan

ORC A

19.25    uur

19.30    uur

A   baan

ORC B

19.30    uur

19.35    uur

A  baan

SW

19.35    uur

19.40    uur

B   baan

6.3 Op 5 juni 2024 zullen twee sprintwedstijden worden gehouden. Hierover zullen apart mededelingen worden gedaan op de website van Flevomare. Bij een stormwaarschuwing 6 Bft voor district Marken zullen deze sprintwedstrijden niet doorgaan, maar wordt de gebruikelijke WAR baan gevaren.

6.4 De wedstrijd zal worden afgelast bij gevaarlijke weersomstandigheden of bij een windwaarschuwing van 7 Bft of meer voor district Marken op teletekst pagina 710 om 17:00u.

6.5 Indien de wedstrijd wordt afgelast, zal worden geprobeerd dit op de website te melden, via whatsapp en tevens via marifoonkanaal 13. 

6.6 De wedstrijdcommissie/-leider kan altijd op ieder moment een wedstrijd afgelasten, hierop is geen recht op verhaal mogelijk.

 

7 KLASSENVLAGGEN

7.1 De verplichte klassenvlaggen zijn: 

ORC A

R

ORC B

L

SW

J

 

8 WEDSTRIJDGEBIED 

8.1 Het wedstrijdgebied is het IJmeer (zuidelijk Markermeer). 

 

9 START- EN FINISHSCHEPEN

9.1 Start- en finishschepen die uit de ingeschreven deelnemers geselecteerd worden, zijn voor die gelegenheid comitéschepen. Het start- en finishschip verzorgt alleen de start en finish procedure van de wedstrijden. De overige beslissingen over de wedstrijd worden door de wedstrijdleider genomen.

9.2 Een deelnemer die geselecteerd is om zich als start- en finishschip te presenteren is verplicht zijn ingeschreven boot daarvoor te gebruiken en mag alleen ruilen met een ingeschreven deelnemer met bijbehorende boot. Afwijken van deze regel is mogelijk doch dient 14 dagen voor datum schriftelijk ter goedkeuring aan de wedstrijdcommissie te worden voorgelegd.

9.3 Wanneer een geselecteerde deelnemer zich niet als start- en finishschip op de afgesproken datum heeft gepresenteerd en ook niet voor vervanging heeft gezorgd zal hij voor die wedstrijd DSQ als score krijgen. Deze score zal niet aftrekbaar zijn.

 

10 WEDSTRIJDVERKLARING

10.1 Op basis van de door Start- en finishschip ingeleverde finishlijst zal op het wedstrijdcentrum een voorlopige uitslag worden bekend gemaakt.

10.2 Deze voorlopige uitslag zal zo snel mogelijk op de website van Flevomare worden gepubliceerd.

10.3 De voorlopige uitslag zal de volgende dag kunnen worden aangepast met behulp van de ingeleverde wedstrijdverklaringen.

Een wedstrijdverklaring is een briefje met daarop geschreven:

  • Naam, bootnaam, start of zeil nummer en de zelf geschatte finishtijd van de deelnemer.
  • Bootnaam of start / zeilnummer van de boot die voor of na hem finishte.

 

10.4 Wanneer u de wedstrijdverklaring, vóór het sluiten van het wedstrijdcentrum, heeft ingeleverd bij de wedstrijdcommissie, heeft u recht op verhaal over de uitslag van de betreffende woensdagavond wedstrijd.

10.5 Deelnemers die geen ligplaats hebben in Marina Muiderzand kunnen hun finishtijd en eerder of later gefinishte deelnemer per SMS, e-mail of andere manieren aan de wedstrijdcommissie melden (voor 23:00 uur).

10.6 Een wedstrijdverklaring is niet verplicht maar wel noodzakelijk om de uitslag te kunnen verbeteren.

10.7 Een voorbeeld van de wedstrijdverklaring vindt u op de website van Flevomare. 

 

11 BANEN

11.1 De banen, genoemd in appendix A geven de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden. 

11.2 Tussen 18.45 uur en 19.15 uur wordt de te zeilen baan bekend gemaakt door de wedstrijdleider via marifoon kanaal 13.

11.3 Voor de sprintwedstrijden bestaat de baan uit een te ronden bovenboei die 1x bakboord gerond dient te worden. Zie Aanhangsel B.

 

12 MERKTEKENS

12.1 De merktekens van de baan zijn bestaande navigatie betonning en de sportboeien L & K.

12.2 Voor de sprintwedstijden zal gebruik worden gemaakt van een gele opblaasboei als bovenboei. 

 

13 DE START

13.1 Wedstrijden zullen als volgt gestart worden: 

Voorbereidingssein (5 min voor de start) = 1 x geluidssein + zwaaien nationale vlag.

Startsein = 1 x geluidssein + zwaaien nationale vlag.

Dit wijzigt RvW artikel 26.

13.2 De startlijn is de denkbeeldige lijn tussen de boei YM 16 en de mast van het startschip. Vlakbij het startschip zal een merkteken (ILM) aanwezig zijn. Bij de start mag men niet tussen dit merkteken en het startschip varen, dit zal gezien worden als een te vroege start. Het merkteken ILM is een merkteken van de startlijn zoals bedoeld in regel 31 RvW.

13.3 Bij de sprintwedstrijden is de startlijn tussen (de staak met een oranje vlag op het) startschip aan stuurboord en een uit te leggen boei (de zogenaamde pin-end) als bakboord merkteken van de start

13.4 Boten waarvoor het voorbereidingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden. 

13.5 Deelnemende boten hoeven zich niet te melden bij het start / finishschip.

13.6 In afwijking van regel 29.1 en 29.2 RvW zal er, met uitzondering van de sprintwedstrijden, géén individuele of algemene terugroep plaatsvinden, dit om verwarring en de kans op aanvaringen bij de start te voorkomen. 

13.7 Na hun voorbereidingssein mogen schepen zich niet meer bevinden binnen de driehoek gevormd door de startlijn en het 1e merkteken. Dit wordt gezien als een te vroege start.

13.8 Te vroeg gestarte schepen worden door het startschip genoteerd en hun zeiltijd zal met 10 minuten worden vermeerderd. Dit wijzigt regel 30 RvW. 

13.9 Te vroeg gestarte schepen kunnen “buitenom” terugkeren om opnieuw te starten (Regel 30.1 van RvW is dus altijd van toepassing) om zo de 10 minutenstraf te ontlopen. 

13.10 Het startschip bepaalt of een schip te vroeg is gestart. Recht op verhaal is hierop niet van toepassing.

13.11 Een boot die later start dan 15 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A5.1 en A5.2.

 

14 INKORTEN VAN DE BAAN 

14.1 De wedstrijdleider kan de te zeilen baan inkorten bij een boei van de baan. De finishlijn is dan de denkbeeldige lijn tussen die boei en de hoofdmast van het finishschip. Dit kan betekenen dat u de boei aan de andere zijde moet passeren dan aangegeven op de banenkaart (meestal bij boeien van de vaargeul). 

14.2 Via marifoon kanaal 13 zal bekend worden gemaakt dat de wedstrijd wordt afgekort en bij welk merkteken. Dit wijzigt regel 32 RvW.

 

15 DE FINISH

15.1 De finishlijn is de denkbeeldige lijn tussen de boei YM 16 en de mast van het start- en finishschip.

15.2 Bij de sprintwedstrijden is de finishlijn de denkbeeldige lijn tussen een uit te leggen boei (de zogenaamde pin-end) aan stuurboordzijde en het startschip aan bakboordzijde (zelfde lijn als de startlijn).

15.3 Indien er door omstandigheden geen finishschip aanwezig is op het moment dat de 1e deelnemer de finishlijn passeert, dan is deze deelnemer verplicht zich als finishschip te presenteren en de finishtijden van de overige deelnemers te noteren.

 

16 STRAFSYSTEEM

16.1 Voor alle klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

16.2 Als boten een DSQ krijgen op grond van regel 14 (aanraking vermijden) waarbij (ernstige) schade is ontstaan, zal deze score (DSQ) niet aftrekbaar van de totaal score.

 

17 TIJDSLIMIETEN 

17.1 De finish sluit gedurende de hele wedstrijdserie om 22:00 uur. Boten die er niet in slagen om de finish voor het sluiten te bereiken ontvangen geen score voor die wedstrijd. Dit wijzigt RvW 35.

17.2 Indien in een klasse minder dan 3 schepen reglementair zijn gefinisht, is er voor die klasse geen uitslag en wordt voor die klasse de wedstrijd ongeldig verklaard. Deze regel geldt niet als er minder dan 4 schepen zijn gestart.

17.3 Het niet halen van de beoogde tijd is geen reden voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

 

18 OPGEVEN

18.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet zijn klassenvlag weghalen en zijn nationale vlag zetten ten teken dat men niet meer wedstrijd zeilt.

 

19 PROTESTEN

19.1 Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 23:00.

19.2 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor of www.flevomare.nl en dienen bij de wedstrijdleider te worden ingediend. 

19.3 Protesten worden behandeld op op een nader bekend te maken datum & tijdstip in Het Palaver.

 

20 SCORE

20.1 Voor de ORC klassen zal op basis van de gezeilde tijd een uitslag worden berekend op basis van Triple Number Coastal/Long Distance. De gemeten wind op het windstation van Pampus eiland om 19.30 en om 21.00 zal gebruikt worden voor het bepalen van de gemiddelde wind en dus de toepassing van Low, Medium of High. Indien de gemeten wind niet beschikbaar is of duidelijk fout is (storing) zal de wedstrijdleider de gemiddelde wind bepalen.

Voor Duo-handed ingeschreven boten wordt de Duo-Handed meetbrief gehanteerd. 

20.2 Voor de SW klasse zal op basis van de gezeilde tijd een uitslag worden berekend op basis van de SW handicap. Duo-handed ingeschreven deelnemers ontvangen een vergoeding van +1 punt en Single-handed deelnemers ontvangen +2 punten.

20.3 Het Lage Punten Scoresysteem zal worden toegepast voor het eindklassement. 

20.4 De seriescore (eindklassement) van iedere boot is de optelsom van zijn beste scores. Daarbij gelden de scores van de helft van de georganiseerde wedstrijden +1. 

 

PRIJZEN

21.1 Voor elke klasse of groep van klassen worden prijzen toegekend.

Aantal ingeschreven jachten: 6-8, twee prijzen

Aantal ingeschreven jachten: 9-12, drie prijzen

Aantal ingeschreven jachten: 13 en meer, vier prijzen

21.2 Voor elke klasse of startgroep zal er tevens een wisselprijs beschikbaar zijn.

21.3 Het best geklasseerde in de ORC klasse ontvangt de “Leo van Raam wisselprijs”.

21.4 De wisselprijzen blijven eigendom van de vereniging.

21.5 De prijsuitreiking vindt plaats na het einde van de gehele wedstrijdserie op de zondag van de eerste winterwedstrijd.

 

22 VEILIGHEID

22.1 Elk deelnemend schip is verplicht de door BPR voorgeschreven navigatieverlichting te voeren vanaf het voorbereidingssein voor de duur van de wedstrijd.

22.2 Als deelnemers de beroepsvaart hinderen of gevaarlijke situaties veroorzaken kan de wedstrijdcommissie sancties (scorestraf/dsq) opleggen.

22.3 Het is toegestaan de motor in zijn achteruit te gebruiken om de boot van waterplanten te bevrijden of een aanvaring met beroepsvaart te voorkomen, en kort in zijn vooruit om de koers te kunnen hervatten, mits de boot geen voordeel in de wedstrijd verkrijgt.

22.4 Om de veiligheid te bevorderen mogen ankers niet voor de boeg uitsteken.

 

23 STARTNUMMERS

23.1 ORC gemeten deelnemers voeren hun ORC zeilnummer in hun grootzeil of aan de zee railing. Indien zeilen worden gebruikt met afwijkende nummers moet dat schriftelijk aan de wedstrijdcommissie worden doorgegeven.

23.2 Deelnemers zonder geldige ORC meetbrief en zonder zeilnummer in het grootzeil voeren het toegewezen startnummer aan de zee railing.

23.3 Startnummers moeten in zwarte Arabische cijfers op een witte achtergrond staan. Duidelijk op 50 meter afstand afleesbaar. De afmetingen van de cijfers zijn:

Minimum hoogte: 25 cm. Minimum dikte:  2 cm. Minimum afstand tussen de cijfers: 3 cm.

23.4 Indien een deelnemende boot zijn startnummer aan de zeerailing voert dan is deze verplicht zowel aan bakboord als aan stuurboord, daar waar de boot zijn grootste breedte heeft het startnummer, als omschreven in 27.2, te voeren. Wanneer het finishschip uw startnummer niet kan lezen komt u niet in de uitslag voor!

 

24 CONTROLE OP UITRUSTING EN METING

24.1 Een boot of uitrusting kan te allen tijde door de wedstrijdleider of lid van de wedstrijdcommissie worden geïnspecteerd op naleving van de klassenregels en wedstrijdbepalingen.

 

25 DATA PROTECTIE

25.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties  van hen  te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

 

26 RISICOVERKLARING 

26.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruw water, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

 

27 VERZEKERING

27.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

 

APPENDIX A

Banen

Baan 1     wind: oost west kort (7,4 en 5,8 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-K sb – IJM16 bb – Sport-K bb – M1 bb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L bb  – Sport-K bb – M1 bb – FINISH

Baan 2     wind: zuid (7.3 en 6 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – M1 bb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – M2 sb – Sport-L sb – M1 bb – FINISH

Baan 3     wind: oost en west (8,3 en 5,9 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-K sb – IJM14bb – Sport-K bb – M1 bb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L bb – Sport-K bb – M1 bb – FINISH

Baan 4     wind: noord (7,3 en 6,1 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-L bb – Sport-K bb – M1 bb – Sport-L bb – Sport-K bb – M1 bb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-L bb – Sport-K bb – M1 bb – Sport-L bb – M1 bb – FINISH

Baan 5    wind: noord west, zuid oost (8,6 en 6,5 Nm) 

A: START – Sport-K sb – Sport-L sb – M2 bb – IJM16 bb – Sport-K sb – Sport-L sb – M1 bb – FINISH

B: START – Sport-K sb – Sport-L sb – M2 bb – IJM16 bb – M1 bb – FINISH

Baan 6     wind: noord west, zuid oost (8 en 6,2 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-K sb – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – IJM14 sb- Sport-L sb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-K sb –  IJM14 sb- Sport-L sb – FINISH

Baan 7     wind:  zuid west, noord oost (7,8 en 5,3 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-K bb – M1 bb – Sport-L bb – M1 bb – IJM16 bb – M1 bb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-K bb – M1 bb – Sport-L bb – M1 bb – FINISH

Baan 8     wind: oost – zuid oost, west – zuid west (10,4 en 7.9 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – IJM14 sb- Sport-K sb – Sport-L sb – IJM14 sb – Sport-L sb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – IJM14 sb- Sport-K sb – Sport-L sb – FINISH

Baan 9      wind: oost, west (7,8 en 6 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-L bb – Sport-K bb – Sport-L bb – Sport-K bb – Sport-L bb – Sport-K bb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-L bb – Sport-K bb – Sport-L bb – Sport-K bb  – FINISH

Baan 10     wind: noord, zuid (7,4 en 6,1 Nm)

A: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – M2 sb – Sport-L sb – M2 sb – Sport-L sb – M2 sb – Sport-L sb – FINISH

B: START – M2 sb – Sport-K sb – Sport-L sb – M2 sb – Sport-L sb – M2 bb  – FINISH

Baan 11    wind: noord, zuid (– en — Nm)

A: Start – M2 sb – IJM22 bb – M1 sb – Sport K sb – Finish

B: Start – M2 sb – IJM20 bb – M2 bb  – Finish

APPENDIX B

Baan sprintwedstrijden

sprintwedstrijd WAR flevomare