Vooralsnog de Wedstrijdbepalingen

Pampus Regatta 2 en 3 september 2023

Organiserende autoriteit: W.S.V. Flevomare

Locatie: IJmeer/Markermeer


Hier de wedstrijdbepalingen PR 2023 in pdf: WB-PR2023_def 

De notatie‘ [NP]’ in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren bij  het overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a).

 1. REGELS
  • De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
  • In de wedstrijdbepalingen zullen een aantal wijzigingen van de RvW worden opgenomen.
  • Voor alle klassen gelden de respectievelijke klassenvoorschriften.
 1. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
  • Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 08.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.
 1. COMMUNICATIE MET DEELNEMERS
  • Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst flevomare.nl/pampusregatta
  • Het wedstrijdbureau bevindt zich in Het Palaver in Marina Muiderzand.
  • Marifoonkanaal 13 wordt gebruikt voor mededelingen van de wedstrijdleiding aan de deelnemers. Let op : d.m.v. mededeling kan het kanaal wijzigen. 
 1. [DP] GEDRAGSCODE
  • Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan redelijke verzoeken van race officials.
 1. SEINEN OP DE WAL
  • Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast bij het Regatta Center Muiderzand.
  • Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut ‘ vervangen door ‘niet minder dan 60 minuten’ in wedstrijdsein OW.
  • Wanneer vlag Y wordt getoond op de wal is regel 40.1 van toepassing zolang de boot zich op het water bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4.
 1. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
  • Het programma omvat: ORC, SW Klasse, ¼-ton klasse
  • Zaterdag 2 sept: Korte up-downwind wedstrijden. Maximaal 4 races voor alle klassen en zondag 3 sept: Midden Langebaan wedstrijden met max. 2 races voor alle klassen.
  • bijlage A bevat het startrooster.
  • Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een 10 minutensein worden gegeven tezamen met het hijsen van een oranje vlag.
  • Op beide wedstrijddagen zal er voor de eerste startgroep geen waarschuwingssein worden gegeven na 15:30 uur. Overige starts van dezelfde serie kunnen aansluitend dan nog wel worden gestart. Voor de zaterdag zijn max. 4 starts gepland (up/down) en voor zondag 2 starts (middenlangebaan). 
 1. KLASSENVLAGGEN
  • Een deelnemend jacht moet in de achterstag de klassenvlag voeren zoals aangegeven in bijlage A. 
 1. ZEILNUMMERS
  • Zeilnummers dienen overeen te komen met het nummer waaronder is ingeschreven. Indien dit afwijkt dient dit schriftelijk (bijv. e-mail) voor de betreffende start te worden aangevraagd bij het wedstrijdcomité. 
  • Deelnemers zonder zeilnummer zullen een duidelijk vanaf het start/finish schip leesbaar nummer moeten voeren. Het nummer kan in overleg met het wedstrijdcomité worden vastgesteld.
 1. WEDSTRIJD- EN STARTGEBIED
  • Bijlage B beschrijft de locatie van het wedstrijdgebied op zaterdag.
  • Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.
  • Bijlage D geeft de locatie weer van de startlocatie van de wedstrijden op zondag.
  • Het wedstrijdgebied is op zaterdag het IJmeer en op zondag het Markermeer. Bijlage B toont de plaats van het wedstrijdgebied op zaterdag en bijlage D het start-/wedstrijdgebied op zondag
 1. BANEN
  • De tekeningen in bijlage C tonen voor de  banen voor zaterdag en de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbij gevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden. 
  • Voor de middenlangebaan op zondag is het wedstrijdgebied het Markermeer. Zie bijlage D voor de locatie van het startgebied). Ruimschoots voor de start (of bij het Palaver op zondag) zullen de te varen banen bekend worden gemaakt. Voor markeringen wordt gebruikt gemaakt van bestaande betonning en door de organisatie uit te leggen boeien. Kleuren nader te bepalen.
  • Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité de kompaskoers van het eerste rak bij benadering aangeven, dan wel het nummer van de te varen baan tonen.
 1. MERKTEKENS
  • Merktekens van de baan zijn beschreven in bijlage
  • Merktekens startlijn: Aan de stuurboordzijde de oranje vlag aan boord van het start/finishschip. Aan de bakboordzijde een rode sparboei met een oranje vlag. 
  • Er kan een gele sparboei als Inner Limit Mark (ILM) aan de stuurboordzijde van de startlijn worden neergelegd.
  • Merktekens finishlijn: Aan de stuurboordzijde een blauwe vlag aan boord van het start/finishschip. Aan de bakboordzijde een rode sparboei met blauwe vlag, gezien vanuit de richting van het laatste merkteken. Zie ook de baanschets in bijlage C.
  • Een boot van het wedstrijdcomité die een koersverandering aangeeft is een merkteken zoals beschreven in lid 14.3 van deze bepalingen.
 1. START
  • De startlijn is een denkbeeldige lijn tussen de oranje vlag aan boord van het start/finishschip en de rode sparboei met een oranje vlag.
  • Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.
  • Als enig deel van de romp van een boot aan de baanzijde van de startlijn is gedurende de twee minuten voor zijn starttijd en de boot is geïdentificeerd, zal het wedstrijdcomité proberen zijn zeilnummer om te roepen op VHF kanaal 13. Nalaten om een omroep te doen of om het op de juiste tijd te doen zal geen grond voor verhaal zijn. Dit wijzigt RvW 62.1(a).
  • Een boot die later start dan 5 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A5.1 en A5.2. 
 1. WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
  • Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. 
  • Behalve bij een ‘gate’, moeten boten tussen de wedstrijdcomité boot die de wijziging van het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren.
  • Voor de “middellangebaan wedstrijd” geldt: Indien bij een merkteken van de baan een comitéschip ligt met vlag “C”, betekent dit voor alle klassen dat de te zeilen baan wordt gewijzigd en wel zodanig, dat vanaf het betreffende merkteken direct naar de “Finish” wordt gevaren, die zich op de in de WB opgenomen positie bevindt. Het betreffende merkteken dient te worden voorbij gevaren aan de zijde zoals in de baanbeschrijving staat vermeld.
  • Indien onder de “C” vlag klassenvlaggen worden getoond, dan geldt de baanwijziging alleen voor deze klassen en varen de overige klassen de oorspronkelijke baan (dit wijzigt art. 33)
  • Afkorten volgens art. 32.2 (vlag S) blijft ook mogelijk.
 1. FINISH
  • De finishlijn is een denkbeeldige lijn tussen de blauwe vlaggen als zijnde de merktekens van de finishlijn.
 1. STRAFSYSTEEM
  • Regel 44.1 en 44.2 zijn gewijzigd zodat maar 1 ronde, inclusief eenmaal  overstag gaan en 1 gijp, vereist is
 1. TIJDSLIMIETEN
  • Tijdslimiet, gemeten in werkelijke tijd, waarbinnen boten dienen te finishen nadat de eerste boot in hun klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht. Boten die na deze tijdslimiet finishen, zullen de score DNF krijgen. 
  • Tijdslimiet voor de korte baan is 20 minuten, voor de middellange baan is dit 40 minuten.
  • Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.
  • Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor verhaal.
 1. VERHOORAANVRAGEN
  • Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 90 minuten nadat de laatste boot gefinisht is [in die klasse] in de laatste wedstrijd van de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is. De tijd zal getoond worden op het officiële mededelingenbord.
  • Verhoor aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor in Het Palaver. of te downloaden vanaf de website
  • Protesten moeten bij het wedstrijdkantoor of bij het startschip, worden ingeleverd binnen de protesttijdlimiet.
  • Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen.
  • Verhoren worden in de jurykamer gehouden nabij het wedstrijdkantoor.
 1. SCOREN
  • Voor ORC gemeten jachten en gemeten ¼ ton klasse geldt als handicap de ORC handicap, rekenmethode Triple Number Windward/Leeward op zaterdag en Coastal/Long Distance op zondag, lage puntensysteem.
  • Voor de SW klasse zal het wedstrijdresultaat op basis van handicap (SW) en de gezeilde tijd worden berekend. De meest recente SW handicap zoals door het Watersportverbond gepubliceerd zal worden gebruikt en is bindend. De berekening is dan: gescoorde tijd = gezeilde tijd x  100 / SW handicap. 
  • De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. In overeenstemming hiermee is er een aftrekwedstrijd als ten minste 5 races gescoord zijn. 
  • Voor de ¼ ton klasse en Marieholm IF klasse geldt de volgende scoringsmethode.
   • Alle 1/4 tonners en Marieholm IF starten in de ORC-4.
   • De 1/4 tonners en Marieholm IF met een ORC certificaat zo voor het ORC-4 klassement scoren incl. de ORC-4 Verbondsbezem.
   • Alle 1/4 tonners en Marieholm IF krijgen een SW-score voor een 1/4 Ton klassement t.b.v. de tussen- en eindstand van de DQTC. 
  • Alleen ten behoeve van de deelnemers in de klassen ORC Club en ¼ ton klasse en Marieholm IF: Bij het waarschuwingssein van elke klasse zal door middel van een wit bord met zwarte letter worden getoond welke rekenmethode vooralsnog voor die wedstrijd wordt gehanteerd, dus respectievelijk de letter ´H´, ´M´ of ´L´. Op het finishschip kan weer op dezelfde wijze de definitieve keuze worden bekend gemaakt.
 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  • Op zaterdag 2 september en zondag 3 september moeten de ORC en SW schepen voldoen aan Categorie 4 van de Offshore Special Regulations.
  • Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen via marifoonkanaal 13 of een telefoonnummer bekend gemaakt op het mededelingenbord. 
 1. CONTROLE OP UITRUSTING- EN METING
  • Een boot of uitrusting mag te allen tijde worden geïnspecteerd op naleving van de klassenregels, de aankondiging en wedstrijdbepalingen.
  • [DP] een boot moet naar een aangewezen gebied gaan, als een wedstrijdofficial hem dat aangeeft.
 1. MOTORGEBRUIK
  • Het gebruik van de motor in zijn achteruit is toegestaan om de boot van wier te bevrijden en aanvaringen met beroepsvaart te voorkomen. Motorgebruik mag geen voordeel opleveren. 
 1. PRIJZEN
  • De prijzen staan beschreven in bijlage E.
 1. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
 1. VERZEKERING
  • Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000 per evenement of het equivalent daarvan.
 1. INSCHRIJVEN
  • Het volledig ingevulde inschrijfformulier en inschrijfgeld moet uiterlijk 2 september 2023 in bezit zijn van het wedstrijdsecretariaat. 
  • De op orc.org4 dagen voor het begin van het evenement gepubliceerde meetbrief is bepalend voor de te hanteren handicap.
 1. ORGANISATIE (naar achteren)

De wedstrijdleider is                                                       : Peter Koetsier

De voorzitter van het protestcomité is                        : NNB

Contactpersoon organisatie                                           : Henk Kuiper; 06-20376509

 1. ALGEMENE INFORMATIE
  • Bijlage F geeft een overzicht van algemene relevante informatie

 


Bijlage  A – Startrooster 

Startrooster zaterdag 2 september en zondag 3 september.  

De opvolgende klasse start 5 minuten, na een geldige start, van de voorgaande klasse. De start van de volgende wedstrijden zal zo spoedig mogelijk volgen na het beëindigen van de vorige wedstrijd.

Let op: per dag kan hierdoor de startvolgorde wijzigen na de eerste wedstrijd.

Het startrooster kan als gevolg van het aantal inschrijvingen veranderen. Het definitieve startrooster wordt gepubliceerd  op het mededelingenbord in de haven en op www.flevomare.nl/pampusregatta.

Startrooster zaterdag 2 september (max. 4 races)

Klassen- wimpel

Klasse

Waarschuwingssein

Voorbereidings-

sein

1-minuut sein

Startsein

1

ORC1 & ORC2

APH < 570

10.00 uur

10.01 uur

10.04 uur

10.05 uur

2

SW

10.05 uur

10.06 uur

10.09 uur

10.10 uur

3

ORC3 & ORC 4

APH => 570

10.10 uur

10.11 uur

10.14 uur

10.15 uur

Start volgende race zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan 10 min., na finish laatste boot in zijn klasse.

Startrooster eerste start zondag 3 september (2 races middellangebaan)

Klassen- wimpel

Klasse

Waarschuwingssein

Voorbereidings- sein

1 minuut sein

Startsein

1

ORC1 & ORC2

APH < 570

10.00 uur

10.01 uur

10.04 uur

10.05 uur

2

SW

10.05 uur

10.06 uur

10.09 uur

10.10 uur

3

ORC3 & ORC 4

APH => 570

10.10 uur

10.11 uur

10.14 uur

10.15 uur

 


Bijlage  B – Locatie wedstrijdgebied dag 1

Start en de finish van de wedstrijden zal plaatsvinden op de rand van het gebied ten lijzijde.

 


Bijlage  C –. Baan Up-down

 1         Start;   A; B; Gate; Finish.                 

 2         Start;   A; B; Gate; A; B; Gate; Finish.

 3         Start;   A; B; Gate; A; B; Gate; A; B Gate; Finish .

 4         Start;   A; B; Gate; A; B; Gate; A; B; Gate; A; B; Gate; Finish

 

 

 

Merktekens:

 • De boeien A,B en zijn gele boeien, letters of cijfers op de boeien refereren niet naar de banenkaart.
 • De boeien van de Gate zijn geel.
 • Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van WSV Flevomare.
 • De vlaggen van de startlijn zijn oranje.
 • De ILM is geel.
 • De vlaggen van de finishlijn zijn blauw.
 • Het baanbord is wit met de letter met 1 cijfer (aantal rondes)
 • Het TripleNumber scoringsbord is wit met de letter L, M of H

 


Bijlage  D – Middellangebanen Zondag (twee starts) 

De gele boei van het startrak zal afhankelijk van positie startschip bakboord of stuurboord gerond moeten worden. Dit zat het startschip communiceren.


Bijlage  E – Prijzen   

Voor iedere startklasse worden er prijzen ter beschikking gesteld.

De prijsuitreiking is op zondag zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd.

 • bij   2   tot en met   4 inschrijvingen: 1 prijs
 • bij   5   tot en met   9 inschrijvingen: 2 prijzen
 • bij  10  tot en met 18 inschrijvingen: 3 prijzen
 • bij meer dan 18 inschrijvingen: 4 prijzen

 


Bijlage  F – Algemene informatie

 1. Wedstrijdkantoor

1.1 Het Wedstrijdkantoor  is geopend:

 • vrijdag 19.00-21.00 uur
 • zaterdag 08.00-09.00 uur en 17.00-18.30 uur
 • zondag 08.00-09.00 uur en 14.00-16.00 uur

1.2 Telefoonnummers: Wedstrijdsecretariaat/Organisatie 06-20376509 (Henk Kuiper)

 1. Uitslagen

Zo spoedig mogelijk na elke wedstrijd worden de uitslagen bekend gemaakt via de website www.flevomare.nl/pampusregatta. 

 1. Prijsuitreiking

Zondag zo snel mogelijk in het Palaver (Regatta Center Muiderzand). 

 1. Wal- en havenbepalingen

4.1 Deelnemers zijn verplicht af te meren in de door de organisatie toegewezen boxen.   

4.2 Deelnemers kunnen gedurende maximaal 2 nachten gebruik maken van een gratis ligplaats in de haven van Marina Muiderzand. 

 1. Parkeren

Deelnemers kunnen tijdens het evenement (vrijdagavond t/m zondagavond) gratis op het terrein van Marina Muiderzand parkeren, onder die voorwaarde dat betreffende kentekens vooraf doorgegeven dienen te worden aan de organisatie (info@flevomare.nl)

 1. Mededelingen

Mededelingen wedstrijden en protesten; www.flevomare.nl/pampusregatta