Privacy verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit is de privacyverklaring van de WSV Flevomare, gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656322. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Algemeen
Wij respecteren de privacy van alle personen die in ons gegevensbestand opgenomen zijn en dragen er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Alleen bestuur en belanghebbenden vanuit functie hebben toegang tot dit bestand.
Het doel hiervan is om het ledenbestand te beheren en met u te communiceren over
verenigingsactiviteiten en financiën.
De ledenlijst wordt bijgehouden door het bestuur in een computerbestand dat niet vanuit internet bereikbaar is. Dit bestand is beveiligd met een versleuteling.

Ledenbestand van de vereniging

De ledenadministratie houdt een ledenlijst bij met onderstaande gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Bankgegevens
 • Bondlidmaatschapsnummer
 • Start- en einddatum lidmaatschap
 • Eventuele bootnaam


Uw persoonsgegevens worden door de WSV Flevomare opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en  daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 Tevens melden wij ieder hoofdlid van de WSV Flevomare aan bij Het Watersportverbond zodat er een bondsnummer verkregen wordt dat recht geeft op voordelen, en een wedstrijdlicentie mogelijk maakt. Hoe dit geregeld is bij het
Watersportverbond kunt u lezen via deze link: https://www.watersportverbond.nl/privacy-statement/

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af tegeven.

Publicatie van wedstrijduitslagen
 Wedstrijduitslagen worden in verband met de organisatie van de wedstrijd gedeeld met dedeelnemers.
 De wedstrijduitslagen worden ook openbaar gedeeld en gepubliceerd via de Flevomare website en de social mediapagina’s van Flevomare. WSV Flevomare heeft hierbij een gerechtvaardigd belang wegens het publiciteitsbelang voor de zeilers, teams en sponsoren en de promotie van de watersport in het algemeen. Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan [onze secretaris via secretariaat@flevomare.nl.

Beeldmateriaal
 Tijdens wedstrijden kan beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt. Beelmateriaal met nieuws- en/of promotiewaarde wordt op grond van een gerechtvaardigd belang van [de WSV Flevomare dat is gelegen in de promotie van het wedstrijdevenement, de organisatie ende watersport in het algemeen, gepubliceerd op de Flevomare website en facebookpagina van de club.
 Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan onze secretaris via secretariaat@flevomare.nl.
 Beeldmateriaal van kinderen en beeldmateriaal binnen de amateursport zonder nieuws-en/of promotiewaarde wordt in beginsel enkel intern met de deelnemers gedeeld. Openbare publicatie vindt dan enkel plaats met toestemming van de deelnemer of diens ouder(s)/verzorger(s).
 WSV Flevomare bewaart deze gegevens 7 jaar. Na afloop van deze termijn wordt
beeldmateriaal met historische en statistische waarde gearchiveerd.

Klachten of vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar de WSV Flevomare.