Download de wedstrijdbepalingen PR 2022 in pdf: WB-Pampusregatta-2022

WEDSTRIJDBEPALINGEN 

Pampus Regatta 2022

3 en 4 september 2022 

Organiserende autoriteit: W.S.V. Flevomare

1. REGELS

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2 De voorschriften van het watersportverbond zijn van toepassing.

1.3 In de wedstrijdbepalingen zullen een aantal wijzigingen van de RvW worden opgenomen.

1.4 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.5 Voor alle klassen gelden de respectievelijke klassenvoorschriften.

2. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

2.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op de website www.pampusregatta.nl

2.2 Marifoonkanaal 13 wordt gebruikt voor mededelingen van de wedstrijdleiding aan de deelnemers. Let op : d.m.v. mededeling kan het kanaal wijzigen. 

2.3 Op zaterdag en zondag is er een Palaver om 8:00 uur in het Palaver (Regatta Center Muiderzand).

3. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen  zal worden bekend gemaakt vóór 8.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

4. SEINEN OP DE WAL

4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast bij het Regatta Center Muiderzand.

4.2 Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt  ‘1 minuut ‘ vervangen door ‘niet minder dan 60 minuten’ in wedstrijdsein OW.

4.3 Wanneer vlag Y wordt getoond op de wal is regel 40.1 van toepassing zolang de boot zich op het water bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4.

 

5. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

5.1 Het programma omvat: ORC, SW Klasse, ¼-ton klasse

5.2 Zaterdag 3 sept: Korte up-downwind wedstrijden. Maximaal 3 races voor alle klassen

        Zondag 4 sept: Midden Langebaan wedstrijden; 2 races voor alle klassen 

5.3 Appendix A bevat het startrooster.

5.4 Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een 10 minutensein worden gegeven tezamen met het hijsen van een oranje vlag.

5.5 Op beide wedstrijddagen zal er voor de eerste startgroep geen waarschuwingssein worden gegeven na 15:30 uur. Overige starts van dezelfde serie kunnen aansluitend dan nog wel worden gestart. Voor de zaterdag zijn 3 starts gepland (up/down) en voor zondag 2 starts (middenlangebaan).

6. KLASSENVLAGGEN

Een deelnemend jacht moet in het achterstag de klassenvlag voeren zoals aangegeven in Appendix A. 

7. ZEILNUMMERS

Zeilnummers dienen overeen te komen te komen met het nummer waaronder is ingeschreven. Indien dit afwijkt dient dit schriftelijk (bijv. e-mail) voor de betreffende start te worden aangevraagd bij het wedstrijdcomité . 

Deelnemers zonder zeilnummer zullen een duidelijk vanaf het start/finish schip leesbaar nummer moeten voeren. Het nummer kan in overleg met het wedstrijdcomité worden vastgesteld.

WEDSTRIJD- EN STARTGEBIED

8.1 Appendix B beschrijft de locatie van het wedstrijdgebied. 

8.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

9. BANEN

9.1 De tekeningen in Appendix C tonen voor de  banen voor zaterdag en de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbij gevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden. Voor de middenlangebaan op zondag zijn de banen opgenomen in appendix D.

9.2 Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité het nummer van de te varen baan tonen.

9.3 Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité de kompaskoers van het eerste rak bij benadering aangeven.

10. MERKTEKENS

10.1 Merktekens van de baan zijn beschreven in Appendix C.

10.2 Merktekens startlijn: Aan de stuurboordzijde de oranje vlag aan boord van het start/finishschip . Aan de bakboordzijde een rode sparboei met een oranje vlag. 

10.3 Er kan een gele sparboei als Inner Limit Mark (ILM) aan de stuurboordzijde van de startlijn worden neergelegd.

10.4 Merktekens finishlijn: Aan de stuurboordzijde een blauwe vlag aan boord van het start/finishschip. Aan de bakboordzijde een rode sparboei met blauwe vlag, gezien vanuit de richting van het laatste merkteken. Zie ook de baan schets in appendix C.

10.5 Een boot van het wedstrijdcomité die een koersverandering aangeeft is een merkteken zoals beschreven in lid 12.2 van deze bepalingen.

11. START

11.1 De startlijn is een denkbeeldige lijn tussen de oranje vlag aan boord van het start/finishschip en de rode sparboei met een oranje vlag.

11.2 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden.

11.3 Een boot die later start dan vier minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. 

12.WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

12.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. 

12.2 Behalve bij een ‘gate’, moeten boten tussen de wedstrijdcomité boot die de wijziging van het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren.

12.3 Voor de “middellangebaan wedstrijd”

Indien bij een merkteken van de baan een comitéschip ligt met vlag “C”, betekent dit voor alle klassen dat de te zeilen baan wordt gewijzigd en wel zodanig, dat vanaf het betreffende merkteken direct naar de “Finish” wordt gevaren, die zich op de in de WB opgenomen positie bevindt. Het betreffende merkteken dient te worden voorbij gevaren aan de zijde zoals in de baanbeschrijving staat vermeld.

Indien onder de “C” vlag klassenvlaggen worden getoond, dan geldt de baanwijziging alleen voor deze klassen en varen de overige klassen de oorspronkelijke baan (dit wijzigt art. 33)

Afkorten volgens art. 32.2 (vlag S) blijft ook mogelijk.

13. FINISH

13.1 De finishlijn is een denkbeeldige lijn tussen de blauwe vlaggen als zijnde de merktekens van de finishlijn.

14. STRAFSYSTEEM

14.1 Regel 44.1 en 44.2 zijn gewijzigd zodat maar 1 ronde, inclusief eenmaal  overstag gaan en 1 gijp, vereist is.

15. TIJDSLIMIETEN

15.1 Tijdslimiet, gemeten in werkelijke tijd, waarbinnen boten dienen te finishen nadat de eerste boot in hun klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht. Boten die na deze tijdslimiet finishen, zullen de score DNF krijgen. 

15.2 Tijdslimiet voor de korte baan is 20 min, voor de middellange baan is dit 40 minuten.

15.3 Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor verhaal.

16. PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor of te downloaden vanaf de website. Protesten moeten daar, of bij het startschip, worden ingeleverd binnen de protesttijdlimiet.

16.2 Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 90 minuten nadat de laatste boot in die klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag.

16.3 Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de jurykamer nabij het wedstrijdkantoor.

16.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden getoond, op mededelingenbord én website, om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b).

16.5 Reserve

16.6 Op de laatste dag van een evenement moet een verzoek om heropening worden ingediend:

(a) binnen de protesttijd limiet als de partij die heropening vraagt de vorige dag op de hoogte was van de beslissing;

(b) niet later dan 15 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de hoogte was gebracht van de beslissing op die dag.

Dit wijzigt regel 66.

16.7 Arbitrage zal worden toegepast voor protesten die betrekking hebben op RvW deel 2. De uitkomst van de arbitrage kan zijn dat een boot wordt toegestaan tijdens de arbitrage een 30% scorestraf te nemen, zoals berekend in RvW 44.3c. RvW 63.1 wordt gewijzigd met de toevoeging: De arbiter kan toestaan een protest terug te laten trekken zonder goedkeuring van het protest comité. De afkorting ARB wordt gebruikt voor een arbitrage score straf. Dit is een toevoeging aan RvW A11.

17. SCOREN

17.1 De midden langebaanwedstrijden op Zondag zullen enkel scoren voor het eindklassement

17.2 Voor ORC Club- gemeten jachten en gemeten ¼ ton klasse geldt als handicap de ORC Club- handicap, rekenmethode Triple Number Windward/Leeward op zaterdag en Coastal/Long Distance op zondag, lage puntensysteem.

17.3 Voor de SW klasse zal het wedstrijdresultaat op basis van handicap (SW) en de gezeilde tijd worden berekend. De meest recente SW handicap zoals door Het Watersportverbond gepubliceerd zal worden gebruikt en is bindend. De berekening is dan: gescoorde tijd = gezeilde tijd x  100 / SW handicap. 

17.4 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. In overeenstemming hiermee is er een aftrekwedstrijd als ten minste 5 races gescoord zijn. 

17.6 Alleen ten behoeve van de deelnemers in de klassen ORC Club en ¼ ton klasse:

Bij het waarschuwingssein van elke klasse zal door middel van een wit bord met zwarte letter worden getoond welke rekenmethode vooralsnog voor die wedstrijd wordt gehanteerd, dus respectievelijk de letter ´H´, ´M´ of ´L´. Op het finishschip kan weer op dezelfde wijze de definitieve keuze worden bekend gemaakt.

18. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1 Op zaterdag 3 september en zondag 4 september moeten de ORC en SW schepen voldoen aan Categorie 4 van de Offshore Special Regulations.

18.2 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen via marifoonkanaal 13 of een telefoonnummer bekend gemaakt op het mededelingenbord.

18.3 Men is verplicht een werkende (handheld) marifoon aan boord te hebben.  

19. INSCHRIJFGELD

19.1 Het inschrijfgeld voor alle  klassen bedraagt € 60 voor het gehele evenement en €35 voor één dag bij inschrijving voor 26 augustus, daarna is het inschrijfgeld resp. € 75 en € 40. Dit is inclusief gratis ligplaats van vrijdag t/m zondag.

19.2 In het geval dat de wedstrijden om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken moeten worden en er geen herstart plaatsvindt, zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

20. UITRUSTING- EN METINGCONTROLES
Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een meter van het wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan.

21. MOTORGEBRUIK
Het gebruik van de motor in zijn achteruit is toegestaan om de boot van wier te bevrijden en aanvaringen met beroepsvaart te voorkomen. Motorgebruik mag geen voordeel opleveren. 

22.OFFICIËLE BOTEN

Officiële boten zullen kenbaar zijn als volgt: Flevomare vlag.

23. RESERVE

24. RESERVE

25. RESERVE

26. RESERVE 

27. RADIOCOMMUNICATIE

De marifoon is geen vervanging van de voorgeschreven seinen. Het mislukken van de marifooncommunicatie is dan ook nooit reden voor verhaal. Marifoonkanaal 13 kan worden gebruikt voor mededelingen van het wedstrijdcomité aan de deelnemers. Deze mededelingen kunnen betrekking hebben op (gewijzigde) starttijden, banen, OCS, algemene terugroep, baanwijzigingen, afkortingen, afbreken van een wedstrijd. Het niet uitzenden van enig bericht of het niet tijdig uitzenden zal geen grond zijn voor een verzoek om verhaal. Dit wijzigt regel 62.1.

28. PRIJZEN
De prijzen staan beschreven in Appendix E.

29. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

30. VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000 per evenement of het equivalent daarvan.

31. RECLAME

31.1Indien er sponsoruitingen van de evenementsponsors in de vorm van vlaggen of stickers bij de inschrijving worden uitgereikt dienen deze op de aangegeven wijze te worden gevoerd of bevestigd.

32. INSCHRIJVEN

32.1Het volledig ingevulde inschrijfformulier en inschrijfgeld moet uiterlijk 3 september 2022 in bezit zijn van het wedstrijdsecretariaat. 

32.2 De op www.orc.org 4 dagen voor het begin van het evenement gepubliceerde meetbrief is bepalend voor de te hanteren handicap.


Appendix A – Startrooster 

Startrooster zaterdag 3 september en zondag 4 september.

De opvolgende klasse start 5 minuten, na een geldige start, van de voorgaande klasse. De start van de volgende wedstrijden zal zo spoedig mogelijk volgen na het beëindigen van de vorige wedstrijd.

Let op: per dag kan hierdoor de startvolgorde wijzigen na de eerste wedstrijd.

Het startrooster kan als gevolg van het aantal inschrijvingen wijzigingen. Het definitieve startrooster wordt gepubliceerd  op het mededelingenbord in de haven en op www.pampusregatta.nl.

Startrooster zaterdag 3 september (3 races indien mogelijk)

Klassen

wimpel                       

Klasse

Waar-

schuwingssein      

Voorberei-

dingssein

1 minuut

sein

Start

sein

1

ORC1 & ORC2

GPH < 630

10.00 uur10.01 uur10.04 uur10.05 uur
2SW10.05 uur10.06 uur10.09 uur10.10 uur
3

ORC3 & ORC 4

GPH => 630

10.10 uur10.11 uur10.14 uur10.15 uur

Start volgende race zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan 10 min., na finish laatste boot in zijn klasse

Startrooster eerste start zondag 4 september (2 races middellangebaan)

Klassen

wimpel                       

Klasse

Waarschuwing

sein      

Voorbereiding

sein

1 minuut

sein

Start

sein

1

ORC1 & ORC2

GPH < 630

10.00 uur10.01 uur10.04 uur10.05 uur
2SW10.05 uur10.06 uur10.09 uur10.10 uur
3

ORC3 & ORC 4

GPH => 630

10.10 uur10.11 uur10.14 uur10.15 uur

 


Appendix B – Locatie wedstrijdgebied 

Start en de finish van de wedstrijden zal plaatsvinden op de rand van het gebied ten lijzijde.


Appendix C – Baan up-down

 1         Start;   A; B; Gate; Finish.                 

 2         Start;   A; B; Gate; A; B; Gate; Finish.

 3         Start;   A; B; Gate; A; B; Gate; A; B Gate; Finish .

 4         Start;   A; B; Gate; A; B; Gate; A; B; Gate; A; B; Gate; Finish.

Merktekens:

  • De boeien A,B en zijn gele boeien, letters of cijfers op de boeien refereren niet naar de banenkaart.
  • De boeien van de Gate zijn geel.
  • Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van WSV Flevomare.
  • De vlaggen van de startlijn zijn oranje.
  • De ILM is geel.
  • De vlaggen van de finishlijn zijn blauw.
  • Het baanbord is wit met de letter met 1 cijfer (aantal rondes)
 • Het TripleNumber scoringsbord is wit met de letter L, M of H 

Appendix D Middellangebanen Zondag (twee starts) 

De gele boei van het startrak zal afhankelijk van positie startschip bakboord of stuurboord gerond moeten worden. Dit zat het startschip communiceren.


Appendix E – Prijzen   

Voor iedere startklasse worden er prijzen ter beschikking gesteld.

De prijsuitreiking is op zondag zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd.

 • bij   2   tot en met   4 inschrijvingen: 1 prijs
 • bij   5   tot en met   9 inschrijvingen: 2 prijzen
 • bij  10  tot en met 18 inschrijvingen: 3 prijzen
 • bij meer dan 18 inschrijvingen: 4 prijzen

Indien in een startklasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan er slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.


Appendix F – Algemene informatie

 1. Wedstrijdkantoor

1.1 Het Wedstrijdkantoor  is geopend:

 • vrijdag 19.00-21.00 uur
 • zaterdag 08.00-09.00 uur en 17.00-18.30 uur
 • zondag 08.00-09.00 uur en 14.00-16.00 uur

1.2 Telefoonnummers: Wedstrijdsecretariaat/Organisatie 06-20376509 (Henk Kuiper)

 1. Uitslagen

Zo spoedig mogelijk na elke wedstrijd worden de uitslagen bekend gemaakt via de website www.pampusregatta.nl 

 1. Prijsuitreiking

Zondag zo snel mogelijk in het Palaver (Regatta Center Muiderzand). 

 1. Wal- en havenbepalingen

4.1 Deelnemers zijn verplicht af te meren in de door de organisatie toegewezen boxen.   

4.2 Deelnemers kunnen gedurende maximaal 2 nachten gebruik maken van een gratis ligplaats in de haven van Marina Muiderzand. 

 1. Parkeren

Deelnemers kunnen tijdens het evenement (vrijdagavond t/m zondagavond) gratis op het terrein van Marina Muiderzand parkeren, onder die voorwaarde dat betreffende kentekens vooraf doorgegeven dienen te worden aan de organisatie (info@flevomare.nl)

 1. Mededelingen wedstrijden en protesten; www.pampusregatta.nl.